Детски ясли в област Шумен през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 777 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през
детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени
прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2015 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 109. В сравнение с 2014 г. броят им намалява със 7.6%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2015 г. са следните:
• 89.9% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните (8 – 13 години) са 10.1% от общия брой на водените на отчет в ДПС;
• Момчета са 96 (88.1%), а момичета – 13, или 11.9%;
• Учащи са били 51 малолетни и непълнолетни лица, или 46.8%;
• В криминогенни семейна и приятелска среда са живели 20 (18.3%) малолетни и непълнолетни;
• Не учат и не работят 11 лица (10.1%).

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2015 г. е 11 на 1000 души от средногодишното население на възраст 8 – 17 години в областта.
В област Кюстендил броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС за първи път през 2015 г., е 32, или 29.4% от всички водени на отчет лица, като 96.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2014 г. броят на новозаведените намалява с 28.9%.
През 2015 г. снети от отчет в ДПС са 30 малолетни и непълнолетни лица, или 27.5% от водените на отчет през годината. Поради навършване на 18-годишна възраст са отпаднали 18 лица (60.0%) от отчет в ДПС, поради поправяне на поведението – 11 лица (36.7%) , а 1 лице (3.3%) – на други основания.

Основни данни за културата в София (столица) през 2015 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производство на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

1. Музеи
Към 31.12.2015 г. на територията на София (столица) функционират 27 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, които формират Националния музеен фонд, са 2 798 хил. фондови единици. Съпоставени с 2014 година техният брой се увеличава с 1.1%. Цифровизираните фондови единици за 2015 г. и се увеличават със 7 хил. спрямо предходната година.
Посещенията в музеите през 2015 г. са 979 хил. и в сравнение с 2014 г. се увеличават с 6.2%, като 39.2% от тях са осъществени в дните със свободен вход
2. Сценични изкуства
През 2015 г. действащите театри на територия на София (столица) са 23 на брой, като те са организирали 4 240 представления, посетени от 720 942 зрители. В сравнение с 2014 г. представленията намаляват с 9.2%, а посещенията – с 15.3%.
Приходите на театрите през 2015 г. са 28 949 хил. лв., като 65.9% от тях са субсидии от бюджета, а 29.0% са от билети, и от участия в турнета в страната и в чужбина.
През 2015 г. в София (столица) развиват дейност 5 музикални колектива – 1 филхармония, 1 професионален ансамбъл за народни песни и танци и 3 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 10.4%, а посещенията – с 2.0% в сравнение с 2014 година.
Дружества, сдружения и музикални компании са организирали 255 концерти, посетени от 324 945 зрители. Най-често са организирани естрадни концерти – 135 или 52.9% от всички.

Детски ясли в област Пазарджик през 2015 година

PDF_файл

Към 31.12.2015 г. в област Пазарджик функционират 25 яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 760 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се увеличават с 24, или с 3.3%.

В градовете в областта детските ясли са 22 с 693 места, а в селата – 3 с 67 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2015 г. общо за област Пазарджик е 10.2 на 100 деца до 3-годишна възраст (фиг. 1). Най-висока е осигуреността с места в общините Брацигово (26.3 на 100 деца), Стрелча (17.7 на 100 деца) и Пещера (13.9 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (5.7на 100 деца), Септември (6.8 на 100 деца) и Ракитово (9.4 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април на 2016 година

PDF

През април 2016 г. в област Бургас са функционирали 115 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през април 2016 г. достигат 2.5 млн. лв., или с 21.1% повече в сравнение с април 2015 година.

136 години Българска статистика и 70 години регионална статистика

Пълен текст в PDF файл

На 25 юни 2016 г. статистическата институция в България навършва 136 години. Началото се поставя през 1880 г., когато с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите – основоположник на днешния Национален статистически институт. През 1946 г. със Закон за организирането на статистиката в България Главната дирекция на статистиката преминава към Министерския съвет и за първи път се изгражда мрежа от местни статистически органи. По този начин вече 70 години отдел „Статистически изследвания“ – Добрич, към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена през годините събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2016 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2016 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради, с 11 жилища в тях и с 2 563 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 28 други сгради с 18 621 кв. м РЗП, като няма издадени разрешителни за строеж на нови административни сгради. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с три (23.1%), жилищата в тях – с две (15.4%), а общата им застроена площ се увеличава с 48.8% (фиг. 1). Броят на разрешителните за строеж издадени на други видове сгради и тяхната РЗП намаляват съответно със 17.6 и 19.8%.

Детски ясли в област Благоевград през 2015 година

PDF файл

Към 31.12.2015 г. в Благоевград функционират 57 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 2 052 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 с 1 577 места, а в селата – 24 с 475 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2014 г. се увеличава с 53, или с 2.7% .
Към 31.12.2015 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 958 места, а яслените групи към ОДЗ – с 1 094.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2015 г. в областта е 23.7 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по- висока осигуреност е само област Габрово (26.3 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в областите Сливен (8.7 на 100 деца), Пазарджик (10.2 на 100 деца) и Кърджали (10.7 на 100 деца).
През 2015 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ в област Благоевград са постъпили 1 559 деца, или с 4 деца повече в сравнение с 2014 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 706 деца (табл. 2). От тях момчета са 888, а момичета – 818. В сравнение с 2014 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2015 г. намалява с 3.0%.

Издателска дейност в област Ямбол през 2015 година

PDF

През 2015 г. в област Ямбол са издадени 71 книги с тираж 16 хил. и 14 брошури с тираж 2 хиляди.
В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.9% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 1.3%.

Жилищен фонд в област Смолян към 31.12.2015 година

PDF_файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2015 г. жилищният фонд в област Смолян се състои от 36 103 сгради или с 27 повече в сравнение с 2014 година. Жилищата в тях са 65 903. В градовете се намират 49.4% от всички жилища в областта, а в селата – 50.6%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 1 772 с 9 124 жилища в тях, тухлените сгради – 17 670 с 34 335 жилища, а 22 444 жилища се намират в 16 661 сгради с друга конструкция. В градовете 24.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 62.6% – в тухлени и 12.6% – в други сгради. Същевременно 54.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 41.9% в тухлени сгради и само 3.2% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).