НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. в  област Габрово запазват нивото си от края на юни 2017 г. – 38.8 хиляди, като същевременно бележат  увеличение с 0.7% спрямо края на третото тримесечие на 2016 година.

В сравнение с юни 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 11.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.0%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” – с 8.4% и „Строителство“ – със 7.8%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2017 г., и са 68.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” – със 7.4% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с  4.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с  13.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.6 и 14.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 215.5 хил., от които 116.1 хил. са мъже, а 99.4 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.1%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 53.9% (при 53.2% за страната), съответно 60.2% за мъжете и 48.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-нисък с 0.3 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 0.6 процентни пункта, а при жените – с 0.1 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на седмо място след областите София (столица), Благоевград, Пловдив, Добрич, Стара Загора и Бургас.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София(столица) през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 262 жилищни сгради с 2 432 жилища в тях и 310 794 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 29 111 кв.м РЗП и на 50 други сгради със 102 074 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 26.6 %, броят на жилищата в тях – с 30.1%, а общата им застроена площ – с 24.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 28.6%, а тяхната РЗП – с 49.1%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 31.6%, а общата им застроена площ се увеличава със 137.0% (фиг.1).
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 54.1%, броят на жилищата в тях – с 27.1%, а разгъната им застроена площ – с 51.9%. Броят на издадените разрешителните за строеж на административни сгради намалява с 54.5%, а тяхната РЗП – с 63.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради бележи увеличение с 11.1%, а тяхната РЗП -със 101.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 73,2 хил., от които 41,3 хил. са мъже, а 31,9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 47.5% (при 53.2% за страната).
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 4.6%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група остава непроменен.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. в област Добрич са функционирали 142 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 25.5 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.8%, а броят на леглата в тях с 11.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г., е 258.9 хил., или с 10.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

 

Индикатори за бедност и социално включване в област София(столица) през 2016 година

PDF файл
 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 472.6 лв. средно месечно на лице от домакинство.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 6.2%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.9 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.2 до 22.4%, или с 2.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 38.5%, или с 18.3 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 343, а на леглата – 684.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2017 г. е 2 897, или с 32.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 29.2%, а от български граждани с 34.0%

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ МОНТАНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл

  

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2016 г. броят на заведенията за болнична  помощ на територията на област Монтана е 5 с 984 легла (табл. 1), като всички са болници. Заведенията за извънболнична помощ са 27 със 7 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 без легла.

 

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през септември 2017 година

PDF файл
 

През септември 2017 г. в област Благоевград са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 13.7 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 3.7% и леглата в тях съответно с 1.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 88.2 хил., или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 25.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди реализираните нощувки нарастват с 16.0%.
През септември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 52.7% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужденци и 28.6% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 12.3% и 18.7%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Благоевград през септември 2017 г. се увеличават с 0.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 43.7 хиляди. От всички пренощували лица 76.0% са български граждани, като по-голямата част от тях (48.6%) са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 10.5 хиляди, като 68.5% от тях също са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 броя нощувки.