Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2019 г. нарастват с 1.6 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 152.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 10.7%, „Преработваща промишленост” – с 8.2% и „Други дейности” – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 11.4% е регистрирано в дейност „Добивна промишленост”.

Население и демографски процеси в област София (столица) през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България. В сравнение с 2017 г. населението се увеличава с 2 691 души, или с 0.2%. Мъжете са 636 963 (48.0%), а жените – 691 157 (52.0%). Най-голям е броят на мъжете във възрастите 30-34 г., а на жените – 40-44 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране.

            В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 231 939, или 17.4% от населението на област София (столица). В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2019 година

През март 2019 г. в област Добрич са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.4 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нарастват съответно с 2.2, 4.9 и 4.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 204.8 хил., от които 114.4 хил. са мъже, а 90.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.9 хил., от които 43.4 хил. са мъже, а 33.5 хил. са жени.

Издадени разрешителни за строеж започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 4 033 кв. м РЗП.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на Софийска област е 229 041 души, което представлява 10.9% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. населението на Софийска област намалява с 2 522 души, или с 1.1%.

Мъжете са 112 497 (49.1%), а жените – 116 544 (50.9%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 036 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.5% от населението живее в градове, а 38.5% – в села.

И през 2018 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 797, или 23.5% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 133 731 души като 53.7% от тях са мъже, а 46.3% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 585 души, а 61 725 души са в над трудоспособна възраст.

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2018 година

Бракове

            През 2018 г. в област София (столица) са регистрирани 6 064 юридически брака – с 11 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност[1] е непроменен – 4.6‰. От всички регистрирани бракове 97.2% (5 892) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 172 брака.

Сключилите брак през 2018 г. във възрастова група 25-34 години са 58.4% за мъжете и 61.6% за жените.

            За 85.2% от мъжете и 86.9% от жените, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.

Разводи

            Броят на разводите през 2018 г. е 2 340, или със 127 повече спрямо 2017 г. От всички прекратени бракове  96.1% се отнасят за населението в градовете.

            Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (65.8%), следват причините „несходство в характерите“ (28.7%) и фактическа раздяла (4.7%).

За 9.0% от жените и 12.3% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2018 г., разводът не е бил първи. Най-голям процент на разводите – 40.2 при мъжете и 37.9 при жените са във възрастовата група 40-49 години, следвани от групата 30-39 при мъжете – 28.2% и 35-39 при жените – 20.9%.


Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 73.2 хил., от които 40.0 хил. са мъже, а 33.2 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 103.1 хиляди.