Образование в Софийска област през учебната 2018/2019 година

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 7 546 деца, или с 2.5% повече в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 759 и 811 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 2 050.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2018 се увеличава с 6.5% и към края на март 2019 г. техният брой е 39.8 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2019 година в област Добрич

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2019 г. нарастват с 1.4% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 38.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица както в обществения, така и в частния сектор се увеличава съответно с 0.1% (до 10.3 хил.), и с 1.9% (до 27.7 хиляди).

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.5 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя нараства с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.

Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2019 г. нарастват с 916, или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 44 699. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Намаление се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 73.5 години, или с 0.1 години по-малкоспрямо предходния период 2015 – 2017 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.3 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.6 години, докато при жените е с 8.3 години по-висока – 77.9 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Перник е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 0.5 и 1.8 години.

В периода между 2008 и 2018 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Перник е нараснала с 1.0 години. При жените тя се увеличила с 1.0 години, а при мъжете – с 1.1 години Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2006 – 2008 г. – 8.4 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 г. – 6.7 години в полза на жените (табл.1).


Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2019 г. нарастват с 2.5% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 28.4 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.7 и 13.7%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1% (до 7.1 хил.), а в частния сектор с 3.3% (до 21.3 хиляди).

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.1% по-малко в сравнение с края на март 2018 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности“ и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на март 2019 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 845 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 5.0%. Най-голямо увеличение има в „Транспорт, складиране и пощи” и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2019 г. намаляват с 0.6% спрямо края на декември 2018 г., като достигат до 88.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (до 20.4 хиляди), докато в частния сектор намаляват  с 1.1% до – 67.6 хиляди.

В края на март 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.6%. По сектори в сравнение с края на март 2018 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.8% (или с 1.9 хил.), докато в  обществения сектор бележат увеличение  с 2.6% (или с 0.5 хил.).

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 1.0% – до 779 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 036 лв., а за частния – 702 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 8.0% в сравнение със съответния период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2019 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 27.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Намаление се наблюдава в осем икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост”, „Операции с недвижими имоти” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Детски ясли в област Сливен през 2018 година

Към края на 2018 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се е увеличил със 7.6%.