Образованието в област Добрич през 2018/2019 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 5.0 хил. деца, или с 1.3% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 5.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 4.6 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 585 и 410 ученици.

• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 764.

Образование в област Бургас през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 13 651 деца;

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 599 и 1 389 ученици;

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 учебна година е 5 973;

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” се обучават 37 лица.

Детски ясли в област Перник през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Перник функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 455 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта остава без промяна, а местата в тях се увеличават с 8.6%.

В градовете детските ясли са 12 със 425 места, а в селата – 1 с 30 места. В община Перник се намират 10 детски ясли с общ капацитет от 399 места. В общините Брезник и Ковачевци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2018 г. е 15.9% при 17.3 – средно за страната. Най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (66.7%), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 5.7%.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица се запазват почти без промяна, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2018 г.) – намаляват с 1.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 53.2 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.4 %.

В сектора на услугите към края на март 2019 г. работят 34.8 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (43.0%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.0% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 6 547 деца, като е регистрирано намаление от 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

•  Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни училища са 815 и в професионални гимназии – 834 ученици.

• Завършилите висше образование през 2018 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 6 645 души.

Образование в област Смолян през 2018/2019 учебна година

Предучилищно образование

През 2018 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 49, като 19 от тях са в градовете на областта, а 30 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 779, което е с 93 деца или със 3.2% по-малко от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 386 са момичета и 1 393 – момчета. Детските групи са 148, от които 146 са целодневни и 2 – полудневни. Полудневните групи са в детски градини в селата, като в тях са настанени 12 деца.

Средният брой деца в една детска градина е 57, като в градовете той е значително по-голям – 100, а в селата – 30. За страната този показател е 119 (154 в градовете и 62 в селата). Средният брой деца формиращи една група е 19, съответно – 22 в градовете и 15 в селата.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 898, като на 100 деца се падат 140 места. За страната на 100 деца се падат 107 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 316 души, от които 298 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2018/2019 година намалява с 7 души (2.2%) в сравнение с предходната учебна година.

Образованието в област Варна през 2018/2019 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.9 и 1.6 хил. ученици.

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 24.6 хиляди.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 588 лица, от които 92 чужди граждани.

Образование в област Сливен през учебната 2018/2019 година

През учебната 2018/2019 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2017/2018 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2018/2019 г. е 6 432, което е със 180, или с 2.9% повече от броя им през предходната година.

Образованието в област Шумен през 2018 година

Общо образование

Към 01.10.2018 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 1. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици. Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 14 404, като жените са 7 111, или 49.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2019 г. са 28.5 хиляди.