Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 12 055.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 27.9%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите  (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 5 266.3 млн. лв., което е с 114.7% повече в сравнение с 2019 година. В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности през 2020 г. се наблюдава спад на направените инвестиции в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“; „Финансови и застрахователни дейности“ съответно с 3.6 и 1.6 процентни пункта, както и в сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ с 5.5 процентни пункта.

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 1 028.2 млн. лв. и са с 38.0% повече в сравнение с 2019 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2021 г. се увеличават спрямо края на септември2021 г. с 0.2% и достигат 28.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24.4 и 16.4%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.7% (до 7.0 хил.), а в частния сектор – с 0.1% (до 21.0 хиляди).

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 1.0% в сравнение с края на декември 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 4.2%, като достига 1 253 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 526 лв., а за частния – 1 161 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 22.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 15.0%, а в частния сектор – с 25.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2021 г. намаляват спрямо края на септември2021 г. с 1.1% и достигат 26.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 29.5 и 13.7%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.9% (до 7.0 хил.), а в частния сектор – с 2.9% (до 19.8 хиляди).

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са повече с 2.6% в сравнение с края на декември 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 4.0%, като достига 1 060 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 500 лв., а за частния – 901 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 5.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9.6%, а в частния сектор – с 2.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2021 г. се запазва същият спрямо края на септември 2021 г. – 85.5 хиляди. Спрямо края на третото   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 0.5% (до 21.2, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.1% до – 64.3 хиляди.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 4.8%. По сектори в сравнение с края на декември 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 5.8% (или с 3.5 хил.) и в  обществения сектор с – 1.8% (или с 0.4 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие със 7.4% до – 1 073 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 597 лв., а за частния – 891 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 13.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 9 953 нефинансови предприятия от Софийска област. Произведена е продукция в размер на 11 889 млн. лв. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 753 млн. лева. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия от областта е 56 917.

В Софийска област преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.9% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.8%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а големите предприятия (над 250 заети) са с най-малък относителен дял – 0.2%. Големите предприятия реализират 77.7% от произведената продукция и в тях  работят 29.8% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2020 г. с положителен финансов резултат от 1 023 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 761, със загуба са 2 074, а с нулев финансов резултат – 1 118.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2021 г. намаляват с 1.4% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 25.4 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Операции с недвижими имоти” и „Финансови и застрахователни дейности”. Намаление се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 228.0 хил., от които 128.9 хил. са мъже, а 99.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 57.4% (при 52.6% за страната), съответно 67.6% за мъжете и 48.0% за жените.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 72.6 хил., от които 38.9 хил. са мъже, а 33.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 49.4% (при 52.6% за страната), съответно 55.0% за мъжете и 44.3% за жените. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Разград. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема тринадесето място в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 144.4 хил., от които 76.3 хил. са мъже и 68.0 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2021 намалява с 1.5% и към края на декември 2021 г. техният брой е 35.8 хиляди.