Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Добрич през 2019 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 041 лв. за един декар, което е с 20.3% повече в сравнение с 2018 година. Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 93.8 %. Спрямо предходната година през 2019 г.увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 15.7% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.

Основни данни за културата в област Варна през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 181 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 5.1%. Цифровизирани са едва 4 984 фондови единици, което е с 561 повече в сравнение с предходната година.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Сливен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 955 лв. за един декар, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2018 година.

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 84 826 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 324 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 19.5 с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.9% от тях. Спрямо 2018 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели с14.4%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2019 г. е 72 души и се увеличава с 20.0% в сравнение с 2018 година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. в област София (столица)

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2019 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 559 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 92, или 5.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.1%;
 • малолетни (8-13 години) – 13.9%;
 • момчетата са 1019, или 65.4%.;
 • учащи са 1 263 лица (81.0%);
 • в криминогенна среда живеят 590 деца (37.8%).

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 148 лв. за един декар, което е с  5.0% над нивото на 2018 година (табл. 1). Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 751 лв.за един декар и отбелязва увеличение със 125.5 % спрямо предходната година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2019 г. е над средната цена  на тази категория земи за страната (1 053 лв.) с 9.0%.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Враца през 2019 година

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Детски ясли в област Кюстендил през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Кюстендил функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 439 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 13, или с 2.9%.

В градовете детските ясли са 11 с 397 места, а в селата – 2 с 42 места. В областта към 31.12.2019 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 170 места и са обслужени 137 деца, а яслените групи към ДГ – с 269 места, като са посещавани от 200 деца

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в Софийска област през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 394 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им се увеличава с 11.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 308 лица (78.2%);
 • малолетни (8 – 13 г.) – 86 лица (21.8%);
 • момчета – 344 (87.3%);
 • момичета – 50 (12.7%);
 • учащи – 341 (86.5%);
 • в криминогенна среда живеят 190 малолетни и непълнолетни (48.2%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 128, или 32.5% от всички водени на отчет лица, като 70.3% от тях са непълнолетни.


Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 227 жилищни сгради с 2 512 жилища в тях и 334 220 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради с 39 479 кв. м РЗП.

 Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 6.6%, жилищата в тях – с 0.1% , докато общата им застроена площ нараства с 10.1%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са по-малко с 51.0%, а общата им застроена площ – с 59.3%. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 6.6%, но броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 13.6 и 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради също намаляват с 47.8%, а тяхната РЗП – с 33.3%