ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 786 легла, от които 7 болници с 1 539 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 72 с 22 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 3 с 2 легла.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора достига 874 лв. за един декар, което е с 9.9% повече в сравнение с 2018 година. Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 16.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

4 Aπριλίου 2003

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2020 г. нарастват с 0.1% спрямо края на декември 2019г., като достигат 30.5 хиляди.

ТСБ – Югоизток отбеляза 140 години българска статистика

На 25 юни 2020 г. при спазване на противоепидемичните мерки Териториално статистическо бюро – Югоизток отбеляза 140-годишнината от създаването на българската статистика с тържествена церемония в голямата зала на Областна администрация – Бургас, на която присъстваха г-н Владимир Крумов, заместник областен управител на област Бургас, ученици, директори на училища и институции от област Бургас, представители на ТСБ – Югоизток.

Сто и четиридесет години българска статистика – есе

Сто и четиридесет години българска статистика. Що е то? Ако беше 140-годишен мъж, щеше да е прегърбен и белобрад старец, който се е нагледал на живота и мисли, че вече знае всичко и е време да иде на оня свят. Но не е мъж, и жена не е, не е и белобрад, нито прегърбен, а да се нагледа на живота, няма как и знае, че не всичко знае. Статистика… ето какво ни казва Уикипедия: „Математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва също планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания и експерименти. Статистиката възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука и се отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна насоченост“.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през април 2020 година

През април 2020 г. в област Търговище са функционирали 7 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 167, а на леглата – 314.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 864 лв., което е с 6.5% повече в сравнение с 2018 година. Цената на постоянно затревените площи се увеличава над 3 пъти.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31 декември 2019 г. в област Силистра функционират 3 заведения за болнична помощ с 483 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 31 с 9 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. всички заведения за болнична помощ (3) в област Силистра са многопрофилни болници.

(още…)

Българската статистика навършва 140 години

На 25 юни 2020 г. статистическата институция в България навършва 140 години. Началото се поставя през 1880 г., когато с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. Със Закона за организирането на статистиката в България през 1946 г. за първи път се създават регионалните статистически служби, които вече 74 години под различни имена произвеждат и разпространяват статистическа информация.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 797 лв. за един декар, което е с 9.8% повече в сравнение с 2018 година.