Население и демографски процеси в Софийска област през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на Софийска област е 238 476 души, което представлява 11.4% от населението на Югозападен район и 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. населението на Софийска област нараства с 11 805 души.

Мъжете са 117 261 (49.2%), а жените – 121 215 (50.8%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 034 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 59.0% от населението живее в градове, а 41.0% – в села.

И през 2020 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 55 737, или 23.4% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 229 жилищни сгради с 2 920 жилища в тях и 370 988 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 60 227 кв. м РЗП и на 39 други сгради със 127 386 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 0.4%, жилищата в тях с 14.4%, а общата им застроена площ – с 12.0%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 11.4%, a при общата им застроена площ – близо два пъти.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 0.9%, а броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ – съответно с 16.2 и 11.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нарастват с 62.5%, а тяхната РЗП – над два пъти.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ МОНТАНАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Монтана през 2020 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Намалява броят на живороденитe деца;
• Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
• Намалява броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите;

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в областта през 2020 година:
 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 Увеличава се броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост;
 Увеличава се броя на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
 Увеличава се детската смъртност;
 Намалява броя на сключените граждански бракове и броя на бракоразводите;

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 42.8 хил., от които 25.2 хил. са мъже, а 17.6 хил. са жени.

Образование в Софийска област през учебната 2020/2021 година

Предучилищно образование

Към 1.12.2020 г. в Софийска област функционират 73 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 7 418 деца като в сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3.1%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2020/2021 година е 82.6%, или с 3.0 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2019/2020 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 102, като една група се формира средно от 23 деца. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 669 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13, или с 1.9%. Детските учители са 622, или  93.0% от педагогическия персонал


[1] Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2020 година

Бракове

            През 2020 г. в област София (столица) са регистрирани 4 669 юридически брака – с 1623 по-малко спрямо предходната година. Коефициентът на брачност[1] намалява и възлиза на 3.5‰. От всички регистрирани бракове 96.9% (4 524) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 145 брака.


Сключилите брак през 2020 г. във възрастова група 25-34 години са 54.3% за мъжете и 58.7% за жените.

            За 84.7% от мъжете и 86.1% от жените, сключили граждански брак през 2020 г., той е бил първи.

Разводи

            Броят на разводите през 2020 г. е 1 782, или със 526 по-малко спрямо 2019 г. От всички прекратени бракове  96.1% се отнасят за населението в градовете.

            Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (67%), следват причините „несходство в характерите“ (27%) и фактическа раздяла (5.6%).

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2021 година

През март 2021 г. в област Добрич са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.3 хил., а на леглата – 2.7 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 15.5 и 14.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2021 г. се увеличават с 1.2 хил., или с 0.8% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 144.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.3% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 8.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 8.0% е регистрирано в дейност „Транспорт, складиране и пощи“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.0 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 68.2 хил. са жени.