Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 69.9 хил., от които 39.2 хил. са мъже, а 30.7 хил. са жени.

Детски ясли в област Перник през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 483 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година нарастват както броят на този тип детски заведения, така и местата в тях, съответно с 15.4 и 5.0%.

В градовете детските ясли са 14 с 463 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 11 детски ясли с общ капацитет от 405 места. В община Ковачевци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2020 г. е 17.9% при 17.7% – средно за страната. В сравнение с 2019 г. стойността на показателя се повишава с 1.5 процентни пункта, което се дължи на по-големия брой места в детските ясли и по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години. Най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (42.9%), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 5.7%.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2021 г. се увеличават с
1.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 57.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото
тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите
дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
„Операции с недвижими имоти“, „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивната промишленост“
и „Финансови и застрахователни дейности“

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2021 г. намаляват с 922, или с 2.1% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 43 164. Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Операции с недвижими имоти“, и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Увеличение се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо във „Финансови и застрахователни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“, и „Култура, спорт и развлечения“.

Демографски процеси в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. в област Търговище са регистрирани 799 родени деца, като от тях 793 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 109 деца, или с 12.1%. Коефициентът на обща раждаемост в област Търговище през 2020 г. е 7.2‰, а през предходната 2019 г. той е бил 8.1‰.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2021 г. са 25.6 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 1.7%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 2.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2021 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.5 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3%, а в частния сектор се увеличават с 4.1%.

(още…)

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението за област Разград ще бъдат необходими около 500 преброители и контрольори, като 430 от тях вече са набрани и са потвърдили участието си. По-голям е недостигът на преброители в община Разград. Не са набрани необходимият брой преброители за Разград, Дянково и Раковски.

(още…)

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2021 г. нарастват с 0.9 хил. или с 2.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 35.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.5% (до 10.1 хил.), а в частния сектор увеличението е с 3.0% (до 25.2 хиляди).

Детски ясли в област Стара Загора през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Стара Загора функционират 42 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 667 места в тях.