Основни данни за културата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
През 2017 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 057 представления, посетени от 123.1 хил. зрители, като в сравнение с 2016 г. представленията се увеличават с 9.4%, а посещенията намаляват с 2.7%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област София (столица)

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 613 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 244, или 13.1%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 85.1%
• Малолетни (8-13г.) – 14.9%.
• Момчетата са 1181, или 73.2%.
• Учащи са 1 386 лица (85.9%).
Броят на заведените на отчет2 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 663, или 41.1% от всички водени на отчет лица, като 81.6% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените се увеличава с 11.1%.
През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 616 малолетни и непълнолетни лица, или 38.2% от водените на отчет през годината. Причината са:
o Поправяне на поведението – 362 лица(58.7%)
o Навършване на 18-годишна възраст – 232 лица (37.7%)
o Други основания – 22 лица (3.6%)

Жилищен фонд в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област са регистрирани 178 503 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).
Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.
През периода 2008 – 2017 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.4%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.6%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2008 г. и 33.4% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 218 хил. кв. м., което е с 0.3% повече в сравнение с 2016 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора. В областта 75.3% от общата полезна площ е жилищна, 13.7% е спомагателна, а площта на кухните е 11.0%.

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 328 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 145 542, като 58.7% се намират в градовете, а 41.3% – в селата. Преобладаващата част от жилищата в областта (96.0%) са собственост на физически лица.

Издателска дейност в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Сливен са издадени 25 книги с тираж 6 хил. и 8 брошури с тираж 2 хиляди броя.
В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 41.9%, а средният тираж на една книга за областта през 2017 г. е 238 броя, като през предходната година е бил 349.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. в област Добрич са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.9 хил., а на леглата – 8.2 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване нараства със 17.2%, а стаите и леглата в тях намаляват съответно с 1.4 и 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 43.4 хил., или с 4.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
1. Музеи
Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2017 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 582 фондови единици.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 299 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 13.5%. В дните със свободен вход са осъществени 6.3% от тях. Спрямо 2016 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област се увеличават със 71.7%.
Общият персонал на музеите в Софийска област през 2017 г. е 66 души и намалява с 10.8% в сравнение с 2016 година.
2. Кина
През 2017 г. в Софийска област прожекциите в кината се увеличават с 1.2% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 12.3%. Прожектирани са 131 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 8 български, 13 европейски, 97 от САЩ и 13 от други страни.
3. Телевизионна програмна дейност
През 2017 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 205 жилищни сгради с 2 337жилища в тях и 301 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 55 728 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 2.0%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно – с 13.5 и 0.7%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 13.2%, докато обща им застроена площ е по-малко с 52.3%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 30.6%, броят на жилищата в тях – с 36.5%, а разгъната им застроена площ – с 50.2%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 26.5%, но тяхната РЗП намалява с 54.1% (фиг. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч през 2017 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на област Ловеч е обслужвано от 8 лечебни заведения за болнична помощ с 1 066 легла. В сравнение с предходната година има увеличение на лечебните заведения за болнична помощ с 1, и на броя легла – с 30.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 и в сравнение с 2016 година техният брой се запазва. Другите лечебни и здравни заведения са 2 – регионална здравна инспекция и център за спешна медицинска помощ.

Образование в област Търговище през учебната 2017/2018 година

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини в област Търговище са записани 3 255 деца.
  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 481 и 418 ученици.