Издателска дейност в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Варна са издадени:

  • 304 книги с годишен тираж 61 хиляди;
  • 55 брошури с годишен тираж 14 хиляди;
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 556 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2017 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 99 (Фиг. 1). В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 5.7%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са следните:
• 84.8% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните (8 – 13 години) са 15.2%;
• Момчета са 88 (88.9%), а момичета – 11, или 11.1%;
• Учащи са били 83 малолетни и непълнолетни лица, или 83.8%;
• Не учат 14 (14.1%) лица;
• В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 57 (57.6%) малолетни и непълнолетни.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. е 10 на 1000 души от средногодишното население на възраст 8 – 17 години в областта.

Основни данни за културата в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Шумен действат 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като броят им остава непроменен спрямо 31.12.2016 година.

Към 31.12.2017 г. наличността на фондовите единици в музеите на област Шумен е 204.1 хил., като 3.4 хил. от тях са електронни. Спрямо 31.12.2016 г. броят на фондовите единици в музеите на област Шумен се увеличава с 0.5%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2017 година

PDF файл

Заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2017 г. са 8 с 1 064 легла (табл.1), като 7 от тях са болници с 1 054 легла.
В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 575 лекари.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 30.5 на 10 000 души от населението при 42.7 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.1 при 11.9 на 10 000 за страната.

Жилищен фонд в област Перник към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Перник се състои от 62 310 сгради с 95 997 жилища в тях. В сравнение с 2016 г. жилищните сгради са с 95 повече, а жилищата в тях се увеличават със 124. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 3 473 с 23 612 жилища в тях, тухлените – 49 784 с 63 333 жилища, а 9 052 жилища се намират в 9 053 сгради с друга конструкция. В градовете 41.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 57.1% – в тухлени и 1.2% в други сгради. В селата 76.0% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.7% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 5.3% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 68.5% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 12.9%, жилищата с пет и повече стаи – 9.5%, а едностайните са 9.1%
Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 73.2 и 63.3%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 69.1%, а многостайните с четири и повече стаи (64.5%) – в селата (фиг. 2).

138 години Българска статистика

Пълен текст в PDF файл

На 25 юни 2018 г. статистическата институция в България навършва 138 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите – основоположник на днешния Национален статистически институт. Закон за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 72 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториалното статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена през годините, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.

За изминалите години българската статистика е постигнала много в информираността на обществото и стремежа на статистиците да осигурят статистическия образ на действителността независимо от времето.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 139.8 хил., от които 76.9 хил. са мъже и 62.9 хил. са жени.
През първото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 137.1 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 813 легла, като 17 от тях са болници с 2 515 легла.
В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 316 лекари.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 565 легла. В сравнение с края на 2016 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 3.0%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 6 с 1 952 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 76.1% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 29 до 1 284 легла.

Към 31.12.2017 г. специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 –  за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация с 120 легла.

Детски ясли в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 785 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Всички детски ясли се намират в градове на областта – Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Шумен.

В сравнение с предходната година броят на детските ясли се запазвa, а местата се увеличават с 1.