Детски ясли в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 59 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 963 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 с 1 458 места, а в селата – 26 с 505 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява със 103, или с 5.0%.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 911 места, а яслените групи към ДГ – с 1 052.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в областта е 23.1 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по- висока осигуреност е само област Габрово (24.8 на 100 деца).
През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Благоевград са постъпили 1 623 деца, или с 9 деца по – малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 800 деца (табл. 2). От тях момчета са 939, а момичета – 861. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2017 г. нараства с 3.8%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 972 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 16 163, като от тях 10 628 са от български граждани, а 5 535 – от чужденци. Спрямо април 2017 г. нощувките бележат увеличение с 10.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 23.1%, а при гостите от страната с 5.1%. През април 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.0% от всички нощувки на български граждани и 14.6% от тези на чужденци.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 45.0 хил., от които 22.9 хил. са мъже, а 22.1 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0%.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 47.1% (при 51.5% за страната), съответно 49.4% за мъжете и 44.9% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 1.5 процентни пункта, като увеличението при жените е с 3.9 процентни пункта, а при мъжете коефициентът на заетост е по-нисък с 1.0 процентни пункта. По брой на заетите лица област Търговище е на 22-ро място от всички 28 области, а по коефициент на заетост – на 17-то място.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.
Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление в регионален аспект по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.
За 2017 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 345.58 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 17.3% от населението на областта или около 21.4 хил. лица .

За сравнение, общо за страната линията на бедност e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 23.4% от населението на България.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По последни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2018 г. намаляват с 1.7% спрямо края на декември 2017 г. и достигат 31.3 хил., като обществения сектор има увеличение на наетите  с 1,3%, а в частния сектор – намаление с 2.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 39.3 и 11.0%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 0.9%, а в частния сектор – с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2018 г. е 789 лв., за февруари – 778 лв. и за март – 822 лева.

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2017 година

PDF_файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 410 сгради или с 45 повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 122 914. В градовете се намират 66.5% от всички жилища в областта, а в селата – 33.5%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 503 с 30 613 жилища в тях, тухлените сгради – 54 914 със 77 200 жилища, а 15 101 жилища се намират в 14 993 сгради с друга конструкция. В градовете 36.6% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.5% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.4% в тухлени сгради и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през април 2018 година

PDF_файл

През април 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 963, а на леглата – 4 142. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 10.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г. е 46 611, или с 9.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През април 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.1 и 14.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 14.7%, следвани от Русия и бившата югославска република Македония по 12.0% .

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2018 година

PDF файл

През април 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през април 2018 г. достигат 1 093 701 лв., или с 8.2% по-малко в сравнение с април 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 20.9%, а тези от нощувки на български граждани – с 3.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през април 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през април 2018 г. в област Сливен е 7 276, като е намалял с 8.9% в сравнение с април 2017 година.

Дейност на местата за настаняване през април 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 749, а на леглата – 1 584. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 1.7%, а броят на леглата в тях намалява с 5.4%.

През месец април 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.