Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Ловеч са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 944 стаи и 4 090 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.0%, а броят на леглата в тях – с 12.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 22 441, или с 6.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 21 290 нощувки, а чуждите – 1 151.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2023 г. намаляват спрямо края на юни2023 г. с 1.5% и достигат 28.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.4 и 14.1%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор  се увеличават с 6.2% (до 7.8 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.4% (до 21.0 хиляди).

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са по-малко с 0.1%  в сравнение с края на септември 2022 година.

         През третото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за областта  се увеличава спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 1.6%, като достига 1 553 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 694 лв., а за частния – 1 501 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Перник нараства с 15.7%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 13.0%, а в частния – с 16.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Перник са функционирали 11 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 249 стаи и 497 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода и на леглата в тях намалява съответно с 8.3 и 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 3 694. Българските граждани са реализирали 2 998 нощувки, а чуждите – 696.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

Oбщият брой на заетите лица в Софийска област през третото тримесечие на 2023 г. е 101.5 хил. – 57.4 хил. мъже и 44.2 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 6.5%[1]. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.2%, като при мъжете е 60.8%, а при жените – 44.1%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през трето тримесечие на 2023 г. са 100.5 хил., от които 56.3 хил. са мъже и 44.2 хил. – жени. В сравнение със същия период на 2022 г. броят на заетите лица в тази възрастова група е намалял с 5.5%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години в областта е 71.5%. За мъжете коефициентът на заетост е 77.3%, а за жените – 65.2%.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за третото тримесечие на 2022 година (виж Методологичните бележки).

Места за настаняване в Софийска област през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в Софийска област са функционирали 86 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 636 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.6%, а броят на леглата в тях – с 12.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 35 134, или с 14.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През октомври 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.4% от общия брой нощувки на чужди и 56.7% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.2% от нощувките на чужди граждани и 12.4% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 30.9% от нощувките на българските граждани и 6.4% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през октомври 2023 г. е 19 180, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 15.4%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 33.4 и 13.6%

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2023 г. са 59 225. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2023 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2023 г. е 1 842 лв., за август – 1 806 лв. и за септември – 1 943 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 864 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през трето тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (2 000 лв.).

През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала със 127.0 % – от 821 лв. за първо тримесечие на 2014 г. до 1 864  лв. за трето тримесечие на 2023 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през първо тримесечие на 2014 г. – с 3.0%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в трето тримесечие на 2021 г. – с 9.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 41.3 хил., от които 21.6 хил. са мъже, а 19.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 49.8% (при 53.9% за страната), съответно 54.0% за мъжете и 45.8% за жените.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

През октомври 2023 г. в област Добрич са функционирали 56 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.9 хил., а на леглата – 9.2 хиляди. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намаляват с 12.5 %, а броят на леглата в тях намалява с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2023 г., е 29.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 17.5 хил. нощувки, а чуждите – 12.4 хиляди.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2023 г. показват, че 88.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 88.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Сливен са функционирали 46 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 766 стаи и 1 579 легла в тях.