Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 63 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област София (столица) са функционирали 149 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.8 хил., а на леглата – 15.2 хиляди. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 0.7%, а броят на леглата в тях се е увеличил с 2.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през октомври 2023 г. е 205.0 хил., или с 4.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 134.3 хил. нощувки, а българските – 70.7 хиляди.

През октомври 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.8% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.1% от нощувките на чужди граждани и 34.7% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.2 и 21.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Благоевград са функционирали 179 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 391 стаи и 14 499 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 14.0%, а на леглата в тях – със 17.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 108 458, или с 14.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 87 306 нощувки, а чуждите – 21 152.

Преброяване на населението в област Търговище към 7 септември 2021 г. – жилищни условия

Обитавани жилища

Към 7 септември 2021 г. в област Търговище са преброени 40 007 обитавани жилища. От тях 39 925 (99.8%) са в жилищна сграда, 21 (0.05%) са в работническо общежитие, 16 (0.04%) се намират в нежилищни сгради, 19 са колективни, 9 са примитивни и 17 са подвижни.

Основната част от жилищата в област Търговище се обитават от едно домакинство (96.7%), в 2.9% живеят по две домакинства и в 0.4% от всички жилища живеят по три и повече домакинства.

Статистика на фамилния бизнес в област Шумен през 2022 година

През 2022 г. 2 069 са активните предприятия в област Шумен, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 258, или с 14.2%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 66, или 3.1%.

През 2022 г. на територията на област Шумен функционират 2.0% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на шестнадесето място. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.5% (6 750 предприятия).

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2023 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 49. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите са с 19 по-малко или с 43.2%, а жилищата в тях намаляват с 54, или с 52.4%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 92.0%, а с тухлена – 8.0%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2023 г. показват, че 83.7% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 88.5%.

Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата в област София (столица) през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 г. показват, че 95.8% от домакинствата в област София (столица), при средно 88.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, което е с 1.1 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2023 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2023 г. е 92.0%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 93.4% и жени – 90.9%. Делът на използващите редовно интернет бележи нарастване спрямо предходната година с 1.5 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентни пункта при жените.

Лицата, използващи редовно  интернет с висше образование са 98.1%, тези със средно образование са 87.3%, а лицата с основно и по-ниско образование са 85.8%

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 81 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 215 стаи и 2 928 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява с 8.0%, а леглата в тях с 6.9%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 18 166, или с 8.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 15 758 нощувки, а чуждите – 2 408.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

През октомври 2023 година в област Велико Търново са функционирали 127 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 162, а на леглата – 4 554. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 2.4%, а леглата в тях – с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 26 037, или с 11.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се намаление на реализираните нощувки от чужди граждани с 15.4% и от български – с 9.6% спрямо октомври 2022 година.