НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2023 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство”, а най-голямо увеличение е отчетено в „Строителство”.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Издадени книги и брошури

През 2022 г. в област Велико Търново са издадени 726 книги с тираж 109 хиляди и 23 брошури с тираж 10 хиляди. В сравнение с 2021 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 82.9%, а средният тираж за 2022 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) намалява до 150, докато през предходната година е бил 152. Броят на издадените заглавия на брошури през 2022 г. се намалява с 51.1% до 23 броя, като средният им тираж е 437 (в увеличение) при 158 за 2021 година.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2022 година

Към 31 декември 2022 г. населението на област Ловеч е 113 356 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1 790 души, или с 1.6%.

Мъжете са 54 868 (48.4%), а жените – 58 488 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 066 жени, при 1 080 жени за страната.

            В края на 2022 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години в област Ловеч са 31 536, или 27.8% от населението на областта. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32,4%, а на мъжете – 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2023 година

През април 2023 г. в област Добрич са функционирали 63 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.7 хил., а на леглата – 8.3 хиляди. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 5.0 %, а броят на леглата в тях намалява с 15.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2023 г., е 42.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 21.2 хил. нощувки, а чуждите – 21.3 хиляди.

Детски ясли в област Плевен през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Плевен функционират 41 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 437 места в тях. В градовете детските ясли са 34 и разполагат с 1 309 места, а в селата 7 със 128 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2022 г. се увеличава с 9 или с 0.6%.

Места за настаняване в Софийска област през април 2023 година

През април 2023 г. в Софийска област са функционирали 90 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 6 116 легла в тях. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.1%, а броят на леглата в тях намалява с 5.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през април 2023 г. е 28 338, или с 6.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През април 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 82.0% от общия брой нощувки на чужди и 43.6% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.7% от нощувките на български граждани и 12.5% – на чужди граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 37.7 и 5.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през април 2023 г. е 13 948, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 5.3%. Увеличение е отчетено както при българските граждани – с 5.9%, така и при чуждите – с 0.6%.

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2022 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност, производството на филми и читалищната дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2022 г. в Софийска област функционират 8 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2022 г. движимите културни ценности в тях са 89 657 фондови единици и в сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава със 795 (0.9%).

Посещенията в музеите в областта през 2022 г. са 250 хил. и съпоставени с 2021 г. се увеличават с 12.2%. В дните със свободен вход са осъществени 2.5% от посещенията (6 279). Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – с 4 929, или с 66.3% спрямо предходната година.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2022 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

Оценка на бедността

През 2022 г. линията на бедност за област Пловдив e 466.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 19.6% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 2.4%, а относителният дял на бедното население намалява с 3.9 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 19.6 до 28.6%, или с 9.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 43.3%, или с 23.7 процентни пункта.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 632 лв. за един декар, което е с 25.7% над нивото на 2021 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2022 г. е с 14.3% над средната цена  за тази категория земи за страната (1 428 лв.).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2023 година

През април 2023 г. в област Варна са функционирали 154 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8.6 хил. стаи и 19.6 хил. легла в тях. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.7%, докато броят на леглата в тях намалява с 3.4%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване през април 2023 г. е 101.0 хил., или с 2.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 35.2 хил. нощувки, а чуждите – 65.8 хиляди.