Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Плевен през 2015 година

PDF файл

Съгласно Регламент (ЕС) № 1196/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. НСИ проведе изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 4 085 обикновени домакинства и 9 011 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Чуждестранни инвестиции в област Шумен през 2014 година

PDF файл

Към 31.12.2014 г. в област Шумен преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор възлизат на 104.9 млн. евро, което е с 3.4% по-малко в сравнение с 2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 79.9 млн. евро и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 3.3 млн. евро (Фиг. 1). През 2014 г. тези дейности заедно формират 79.4% от общия обем на ПЧИ, а спрямо предходната година се наблюдава понижаване на ПЧИ в тези сектори съответно с 5.9% и с 35.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2015 година

PDF файл

През ноември 2015 год. в областта са функционирали 178 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.5%, а на леглата в тях – с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.2 хил., или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 56.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.2 хил. – от чужденци.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2014 година – окончателни данни

PDF файл

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 35 434 нефинансови предприятия, в които работят 194 260 заети лица или с 1.3% повече от 2013 г., произведена е добавена стойност по факторни разходи за 3 557 млн. лв., която е с 4.1% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 19 492 млн. лв. и с 2.8% повече от предходната година, произведена е продукция за 12 717 млн. лв. или със 7.3% повече от 2013 г.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2014 година – окончателни данни

PDF файл

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. възлизат на 1 546 млн. евро, което е с 6.2% по-малко в сравнение с 2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 1 203 млн. евро, и в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 153 млн. евро. През 2014 г. тези дейности заедно формират 87.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 3.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 46.7% в сравнение с 2013 г. и са в размер на 104 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 71.3% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 12.3% и 3.4%.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2014 година

PDF файл

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2014 г. във всички сектори на икономиката са 204.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 44.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през ноември 2015 година

PDF файл

През ноември 2015 г. в област Смолян са функционирали 223 места за настаняване с над 10 легла, от които 119 са хотели и 104 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 3 876, а на леглата – 8 109. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване намалява с 5.9%, а на леглата в тях – с 9.3%. Спрямо месец ноември 2014 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 6.3%, а леглата в тях – с 9.4%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 19 270, като 18 573 (96.4%) от тях са от български граждани, а 697 (3.6%) – от чужденци. В сравнение с предходния месец намаляват реализираните нощувки, както от българските, така и от чуждите граждани, съответно с 15.9 и 59.0%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2014 година

PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор на областната икономика към 31.12.2014 г. възлизат на 75 млн. евро, което е с 1.1% по-малко в сравнение с 2013 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2014 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили 5 162 нефинансови предприятия от област Смолян, като увеличението спрямо предходната година е с 19 фирми (0.4%). Общият финансов резултат за 2014 г. е печалба в размер на 64 млн. лв. и е с 8 млн. лв. (11.1%) по-малко от 2013 година.

С печалба са приключили 3 254 (63.0%) предприятия с общ положителен резултат 126 млн. лева. С обща загуба от 62 млн. лв. са 1 046 (20.3%) предприятия, а с нулев финансов резултат са 862 (16.7%) предприятия.

В групата на микропредприятията (до 9 заети лица) общият финансов резултат е в размер на 6 млн. лв., в групата на малките предприятия (със заети лица от 10 до 49) e 12 млн. лв., на средните предприятия (със заети лица от 50 до 249) – 36 млн. лв., а в групата на големите предприятия (с над 250 заети лица) – 10 млн. лева.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2015 година в област Перник

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2015 година показват, че 53.0% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при общо за страната 59.1%, като е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта спрямо предходната година.

За шестгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от три пъти.