Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че през 2015 г. 50.3% от домакинствата в област Кюстендил притежават достъп до интернет в домовете си при средно 59.1% за страната. В областта се регистрира ръст с 4.5 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет в домовете си спрямо предходната година.

За десетгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от осем пъти.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2015 година в област Благоевград

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2015 година показват, че 63.3% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 59.1% за страната. За областта се регистрира нарастване с 1.4 процентни пункта спрямо предходната година. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на трето място в страната след София – столица и област Шумен.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора за 2014 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 14 471 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които работят общо 93 296 заети лица. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети – 13 332 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 930, а на средните (50 – 249 заети) е 175. Големите предприятия с над 250 заети са 34.

Произведената продукция в област Стара Загора през 2014 г. възлиза на 6 409 млн. лв., като е отчетен ръст от 15.9% спрямо 2013 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 31.6% от произведената продукция.

Основни показатели на нефинансовите предприятия в област Велико Търново през 2014 година

PDF файл

През 2014 г. на територията на област Велико Търново са функционирали 10 158 нефинансови предприятия, или с 0.8% повече в сравнение с 2013 година. Микропредприятията са 9 308, или 91.6% от общия брой. В групата на големите предприятия попадат само 22 стопански субекта – 0.2% от извършвалите дейност през 2014 година.

Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Велико Търново през 2015 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата показват, че през 2015 г. повече от половината домакинства (60.7%) в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 5.7 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на осмо място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет от 28-те области в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Русе през ноември 2015 година

PDF файл

През ноември 2015 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 818 легла, от които 14 хотели с 900 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2015 г., е 14 596, като от тях 10 726 са от български граждани, а 3 870 – от чужденци. В сравнение с октомври т. г. се наблюдава спад на реализираните нощувки с 5.2%, като тези от български граждани намаляват с 3.1%, а от чужденци – с 10.5%. Спрямо ноември 2014 г. е регистрирано увеличение на нощувките с 27.9%, като при гостите от страната е налице ръст от 27.6%, а при чуждестранните туристи нощувките регистрират увеличение с 28.9%. През ноември т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 44.0% от всички нощувки на български граждани и 25.6% от тези на чужденци.

Наети лица и средна работна заплата през 2014 г. в област Сливен

PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти през 2014 година от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в Сливенска област е 36 975 души, което представлява 1.6% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 107 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в следните сектори: “Други дейности”, “Преработваща промишленост”, „Хуманно здравеопазване и социална работа”, „Селско, горско и рибно стопанство”.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: “Преработваща промишленост” – 29.5%; “Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” – 14.9%; “Образование” – 10.3%; “Хуманно здравеопазване и социална работа” – 9.0%; “Държавно управление” – 5.9%; “Селско, горско и рибно стопанство” – 5.6% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен за 2014 година е 7 265 лева, която е с 2 595 лв. по-ниска от тази за страната. Тя е нараснала с 3.8% в сравнение с предходната 2013 година. С най-високи заплати за 2014 година са наетите в сектори: “ Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, “Финансови и застрахователни дейности” и “Добивна промишленост”, а най-ниски – в “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Административни и спомагателни дейности” и “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ”.

Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора през 2014 година

PDF файл

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2014 г. възлизат на 969.3 млн. евро, което е с 21.6% повече в сравнение с 2013 г.

През 2014 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 880.0 млн. евро. Тази дейност формира 90.8% от общия обем на ПЧИ в област Стара Загора, а относителният й дял нараства с 2.5% спрямо предходната година.

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в община Гълъбово – 656.3 млн. евро, община Стара Загора – 141.3 млн. евро и община Казанлък – 129.9 млн. евро.

Битови отпадъци, разходи за опазване на околната среда и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Ямбол през 2014 година

PDF файл

На територията на област Ямбол през 2014 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2014 г. е 64 дка, като спрямо 2013 г. площта им намалява с 52.9%.

Във функциониращите депа за битови отпадъци са приети 40 хил. т отпадъци (битови, строителни и др.) като спрямо 2013 г. намаляват със 7.0%. Депонирани са 28 хил. т битови отпадъци, които са с 16.7% повече в сравнение с депонираните през предходната година.

От 2014 г. всички населени места в област Ямбол са обхванати от услугата по организирано сметосъбиране. Средногодишното количество на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за областта възлиза на 313 кг, като спрямо 2013 г. намалява с 6.6%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Русе през 2014 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 11 082 нефинансови предприятия от област Русе, или с 1.6% повече в сравнение с 2013 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 6 401 млн. лв. и е произведена продукция за 3 971 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2014 г. техният относителен дял достига съответно 83.9% от общия брой предприятия, 86.8% от обема на нетните приходи и 81.6% от произведената продукция за областта.

Икономически активните предприятия в област Русе приключват финансовата 2014 г. с обща печалба от 341 млн. лева. Положителен финансов резултат са отчели 7 747 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 1 915, а тези с нулев резултат – 1 420. В сравнение с предходната стопанска година относителният дял на нефинансовите предприятия с отчетена печалба нараства с 1.5 процентни пункта, при тези със загуба намалява с 1.8 пункта, а делът на предприятията с нулев финансов резултат нараства с 0.3%. В отделните общини на областта делът на предприятията, приключили годината с печалба, се движи между 68.7% за община Русе и 80.9% – за община Сливо поле. В най-голямата община остава и най-висок делът на предприятията, приключили финансовата година със загуба – 18.1% от общия брой, докато в община Ценово в тази група попадат 10.1% от работещите през годината нефинансови предприятия.

(още…)