Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Добрич през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 001 лв. за един декар, което е с 2.0% по-малко в сравнение с 2019 година. Спрямо средната стойност за страната (1 042 лв./дка) през 2020 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 92.0 %. Спрямо предходната година през 2020 г. увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 1.9% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2020 година.

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2020 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 27 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла.Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 с 93 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2020 г. е 371.2 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 783.9.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 369 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.3%;
  • малолетни (8-13 години) – 13.7%;
  • момчетата са 963, или 70.3%;
  • учащи са 1 182 лица (86.3%);
  • в криминогенна среда живеят 558 малолетни и непълнолетни (40.8%).

Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 86 915 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 170 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 47.5%. В дните със свободен вход са осъществени 2.3% от тях. Спрямо 2019 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са с 87.0% по-малко.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2020 г. е 73 души и се увеличава с 1.4% в сравнение с 2019 година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 72.9 години, или с 0.5 години по-малкоспрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.7 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68.9 години, докато при жените е с 8.4 години по-висока – 77.3 години.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 153 лв. за един декар, което е с  0.4% над нивото на 2019 година (табл. 1). Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. е 100 лв.за един декар и отбелязва значително намаление с над 7 пъти спрямо предходната година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2020 г. е над средната цена  на тази категория земи за страната (1 042 лв.) с 10.7%.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕИ НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2020 г. на отчет1 в детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 209 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 892 лв., което е с 3.3% повече в сравнение с 2019 година.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора достига 911 лв. за един декар, което е с 4.2% повече в сравнение с 2019 година.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 1011 лв. за един декар, което е с 5.9% повече в сравнение с 2019 година.