Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област София (столица) през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2021 г. е 148, а новопостроените жилища в тях са 1 421. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са с 47 повече, или с 46.5%, а жилищата в тях нарастват с 518, или с 57.4%

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 96.6%, с тухлена – 3.4%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив – 131 сгради с 433 жилища, и Варна – 118 сгради със 764 жилища в тях.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 335 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 250 лица (74.6%);
  • малолетни (8 – 13 години) –- 85 лица (25.4%);
  • момчета – 270 (80.6%);
  • момичета – 65 (19.4%);
  • учащи – 198 (59.1%);
  • в криминогенна среда живеят 176 малолетни и непълнолетни (52.5%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 115, или 34.3% от всички водени на отчет лица, като 63.5% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2020 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 850 легла, от които 7 болници с 1 587 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 71 с 22 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 2 легла.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Вътрешна и външна миграция в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 10 872 души.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2020 г.

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 1 452 лв. за един декар, което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (2 001 лв./дка) и преди област Разград (1 168 лв./дка). В сравнение с 2019 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 3.7%.

(още…)

Дейност на местата за настаняване през април 2021 г. в област Търговище

През април 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 244, а на леглата – 479. Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2021 г. е 2 188.

Ден на Българската статистика

Днес Националният статистически институт отбелязва своя професионален празник – Деня на българската статистика.

Вече 75 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация. През изминалите години българската статистика се стреми да покаже статистическия образ на действителността в България. Усилията са насочени към популяризиране на информацията за потребителите на официални статистически данни – научната общност, бизнеса, медиите, работодателите, студентите и обществеността.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 834 лв. за един декар, което е с 4.6% повече в сравнение с 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла.