Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12.2015 година

PDF файл

Заведенията за болнична помощ в област Благоевград към 31.12.2015 г. са 13 с 1 608 легла, заведенията за извънболнична помощ са 73 с 31 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 25 легла.
В сравнение с 2014 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Благоевград остава без промяна, а легловият им фонд нараства с 9 легла, или с 0.6%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. на територията на областта функционират 6 многопрофилни болници с 1 020 легла и 5 специализирани болници с 498 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 126 легла;
• За долекуване, продължително лечение и рехабилитация – 3 с 372 легла.

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2016 г. се увеличават с 1 819, или с 4.4% спрямо края на март 2016 г., като достигат 43 512. Увеличение на наетите лица е регистрирано в дванадесет икономически дейности, като в процентно изражение нарастването е най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 34.4%. Намаление се наблюдава в седем от общо 19 икономически дейности, сред които „Транспорт, складиране и пощи” – със 7.1%, „Строителство“ – с 3.5% и други.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.5 и 16.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2016 г. в област Варна са функционирали 355 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.2 хил., а на леглата – 61.8 хиляди. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 18.3%, а на леглата в тях – с 13.4%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2016 г., е 954.6 хил., или с 35.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 78.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 109.9 хил. са от български граждани, а 844.7 хил. – от чужденци.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2016 година

PDF

През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 71.8 хил., от които 38.9 хил. са мъже, а 33.0 хил. са жени.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се е увеличил с 1.3%, а спрямо съответното тримесечие на 2015 г. броят на заетите лица в тази възрастова група нараства с 9.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2016 година в област Монтана.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

ОБЛАСТ МОНТАНА

PDF файл

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на  юни  2016 г.   се увеличават с 0.5% спрямо края на март 2016 г., като достигат до 28.7 хиляди.

Спрямо края на първо тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор са почти на същото ниво, увеличават се само с 0.3% (до 9.8 хил.), а в частния сектор увеличението е с 0.6% (до 18.8 хиляди).

В края на юни  2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 3.8% или 1.0 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 5.9%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение са на същото ниво като второ тримесечие на 2015 година.

През второ тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2016 г. с 2.1% и е 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 778 лв., а за частния – 724 лева.

През второ тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Монтана  нараства с 12.9% в сравнение с второ тримесечие на 2015 година.

 

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Ямбол през 2014 година

PDF

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2014 г. възлиза на 980 млн. лв. по текущи цени и е със 7.5% повече в сравнение с 2013 г.
Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 37.5%, или се увеличава с 2.3 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през юни 2016 година

PDF_файл

През юни 2016 г. в областта са функционирали 36 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 751, а на леглата – 1 384. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на стаите се увеличава със 7.1%, а на леглата в тях се увеличава с 11.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 7 694, или с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на реализираните нощувки както от български граждани – с 0.7%, така и от чужди граждани – с 13.8%.

Най – много чужденци, посетили област Хасково, са граждани на Турция – 60.4% от всички пренощували чужденци в областта следват Гърция – 8.8%, Сърбия – 5.4%, Румъния – 3.3%, Германия – 3.2%, Обединеното кралство – 3.0%, Украйна – 2.6% и Молдова – 1.8%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2015 година

PDF файл

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 7 061 лв. и нараства с 2.5% спрямо 2014 година. За последните 8 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с близо 1.6 пъти.

Места за настаняване в област Видин през месец юни 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ ЮНИ 2016 ГОДИНА

 PDF файл

През юни 2016 г. в област Видин са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 482, а на леглата – 887.

Общият брой на нощувките, регистрирани през юни 2016 г., е 6 099, или с 27.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 29.5%, а от чуждестранни туристи – с 21.8% (фиг.1).

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Малта – с 13.4%, следват Германия – с 13.2%, Обединено кралство – с 10.1% и Румъния – с 9.7%.

Пренощувалите лица през юни 2016 г. се увеличават с 39.1% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 4 771. Те са реализирали средно по 1.3 нощувки. От всички пренощували лица 80.0% са българи, които са реализирали средно по 1.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 954 и са реализирали средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2016 г. е 24.1% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 5.9 процентни пункта.

 

Наети лица и средна работна заплата в област Видин през второто тримесечие на 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА  В ОБЛАСТ ВИДИН

 ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

PDF файл 

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2016 г. намаляват с 1.6% спрямо края на март 2016 г., като достигат до 16.5 хиляди.

Спрямо края на първо тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.7% (до 6.6 хил.), а в частния сектор – с 2.1% (до 9.9 хиляди).

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 0.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 0.8%., докато в частния сектор има намаление на наетите с 0.2%.

През второ тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо първо тримесечие на 2016 г. с 3.5% до 659 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 729 лв., а за частния – 613 лева.

В сравнение с второ тримесечие на 2015 година средната месечна работна заплата за  Видинска област нараства с 9.8% (фиг. 1).