СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Брутен вътрешен продукт за област Благоевград през 2014 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Благоевград през 2014 година е 2 397 млн. лв. Това нарежда областта на 7 място в страната. В сравнение с 2013 г. обемът му в номинално изражение е намалял с 1.2%. Произведеният в областта БВП е 2.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 567 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената през 2014 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Благоевград възлиза на 2 082 млн.лв., което е с 0.4% по- малко в сравнение с 2013 година.
Добавената стойност реализирана от дейностите в секторът на услугите е 1 154 млн. лв. и представлява 55.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2013 г. относителният и дял се увеличава с 1.4 процентни пункта.
През 2014 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 678 млн. лв. и представлява 32.6% от общата БДС за областта. Спрямо 2013 година нейният относителен дял намалява с 2.0%.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 12.0% от добавената стойност на областта и е в размер на 250 млн. лева. Спрямо 2013 г. относителният бележи увеличение с 0.6%

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2016 година

PDF файл
 

През август 2016 г. в област Кюстендил са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла, от които 39 са хотели и 38 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 387, а на леглата 3 241. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нарастват с 24.2%, а на леглата в тях – със 7.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2016 г., е 25 319, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 86% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2016 г. в област Кюстендил се увеличават с 8.9% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 13 829. От всички пренощували лица над 84% са български граждани и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са реализирали средно по 1.6 нощувки.
Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през август са пренощували 67.4% от всички лица.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2016 година са граждани на Русия – 14.7%, Франция – 10.1%, Израел – 9.4%, бившата югославска република Македония – 8.2%, Германия – 7.9%, Румъния – 5.0% и Италия – 4.7%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през август 2016 г. е 25.2%, като спрямо август 2015 г. намалява с 0.9 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 26.2%, а в другите места за краткосрочно настаняване – 23.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през месец август на 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ АВГУСТ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През август 2016 г. в област Видин са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 464, а на леглата – 848.

Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2016 г., е 5 489, или с 9.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 3.6%, а от чуждестранни туристи – с 22.8% (фиг.1).

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Румъния – със 17.2%, следват Германия – с 12.0%, Дания – с 6.9% и Сърбия – с 5.9%.

Пренощувалите лица през август 2016 г. се увеличават с 31.4% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 4 384. Те са реализирали средно по 1.3 нощувки. От всички пренощували лица 66.7% са българи, които са реализирали средно по 1.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 460 и са реализирали средно по 1.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2016 г. е 22.3% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 3.8 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през месец август 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ АВГУСТ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През август 2016 година в област Монтана са функционирали 27 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 592, а на леглата – 1 189.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2016 г. е 10 793 или с 27.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 36.5%, а от чуждестранни туристи – намаляват с 39.3% (фиг. 1).

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в област Монтана е Германия – със 17.7%, следват Румъния – с 11.1%, Обединено кралство – със 7.1%, Нидерландия,  Франция и Китай с 5.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2016 г. са 3 791 души и се увеличават със 17.9% в сравнение със съответния месец на 2015 г.. Те са реализирали средно по 2.8 нощувки. От всички пренощували лица 91.8% са българи, които са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 310 и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2016 г. е 29.3% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 6.8 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2016 година

PDF файл

През август 2016 г. в област Бургас са функционирали 787 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2016 г. се увеличават с 10.2% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 437.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2016 година

PDF

През август 2016 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2016 г. се увеличават с 14.5% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 1.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2016 година

PDF

През август 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през август 2016 г. са 10 576, или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на 2015 година.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Сливен през 2015 година

PDF

През 2015 г. на територията на област Сливен са регистрирани 134 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 162, а на убитите – 22 души.
През 2015 г. при ПТП в област Сливен са загинали 16 и са ранени общо 100 лица на възраст от 25 до 64 навършени години.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2014 година

PDF

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт 1 (БВП) за област Сливен през 2014 година е 1 147 млн. лв.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 108 млн. лева.