Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2018 година

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 76.6% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 5.4 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на трето място в страната по този показател, след областите Кърджали – 84.4% и София (столица) – 81.9% и над средната стойност за страната, която е 72.1%. За периода 2010 – 2018 г. се наблюдава ръст от 48.5 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата от област Ямбол през 2018 година

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 62.1% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната.
Относителният дял на лицата в област Ямбол, използващи услугите на електронното правителство за взаимодействие с органите на държавната и местната власт през 2018 г., е 17.9%, при 22.2% средно за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2018 година

PDF файл

През октомври 2018 г. в област Бургас са функционирали 121 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.6 хил., а на леглата – 24.8 хиляди.
Приходите от нощувки през октомври 2018 г. са 4 280.8 хил., или с 11.1% повече в сравнение с октомври 2017 година.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Перник през 2018 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 67.7% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 72.1%, като е отбелязан спад от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година.
За деветгодишен период използването на ИКТ в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2018 г. област Перник се нарежда на 19-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Кърджали – 84.4% и София-столица – 81.9%, а най-малък в област София – 51.3%.
През текущата година 74.0% от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 16.3 процентни пункта.
През 2018 г. 77.9% от мъжете и 70.2% от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-висок от средния за страната по пол, съответно с – 13.0 и 7.8 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Перник по степени на завършено образование – докато 90.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 56.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 73.0%.

Използване на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Кюстендил през 2018 година

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 59.8% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира спад от 5.8 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2008-2018 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти (фиг. 1).
През 2018 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите София, Кюстендил, Видин и Ямбол, а с най-висок – Кърджали, София (столица), Варна, Добрич, Сливен и Пловдив (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 27-то място в страната.
През текущата година в област Кюстендил 47.5% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано намаление от 4.3 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 48.1 и 46.9%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 16 774, като от тях 12 076 са от български граждани, а 4 698 – от чужденци. Спрямо октомври 2017 г. нощувките бележат увеличение със 17.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 3.3%, а при гостите от страната с 24.5%. През октомври 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 58.3% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2018 г. намаляват с 1.2% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 21.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.1%, а в частния сектор има намаление с 1.8%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 8.9%, или с 2.1 хил. по-малко в сравнение с края на септември 2017 г., като в обществения сектор има намаление с 0.1%, а в частния има намаление с 12.7%. (още…)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 69.4% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 64.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта. (още…)

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 524, а на леглата – 1 067. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 9.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г. е 6 906 и намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 5.4%.

През октомври 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 56.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 55.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 43.2% и 44.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 55.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 9.5%, Германия – 8.2% и Гърция – 5.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 978, а на леглата – 4 321. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.1%, а на леглата в тях – 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г. е 45 849, или с 10.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 12.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През октомври 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 86.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 13.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от бившата югославска република Македония – 16.4%, следвани от Чешката република – 15.9% и Израел – 15.6%.