Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2014 година

PDF-файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. в област Добрич възлизат на 111 566.1 хил. евро, което е с 62.8% по-малко в сравнение с 2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в предприятията от сектор Индустрия (с изкл. на строителството) – 43 374.9 хил. евро, и в сектора на услугите (търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство) – 24 887.6 хил. евро. През 2014 г. тези дейности заедно формират 61.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 22.2 пункта спрямо предходната година.

В община Добрич град са вложени 36.3% от ПЧИ за област Добрич, или 40 551.9 хил. евро, следвана от община Каварна – с 35.4% от ПЧИ за областта, или 39 539.8 хил. евро.

 

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през януари 2016 година

PDF файл

През януари 2016 г. в област Благоевград са функционирали 253 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 17.4 хиляди. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 10.3%, а на леглата в тях с 5.9%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 209.9 хил., или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 57.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.
През януари 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 44.9% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди, 30.0% от общия брой нощувки са реализирани от български граждани и 18.8% – от чужденци, а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 25.1% и 9.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2015 година

PDF файл

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 59.2 хил., или 72.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.7 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 51.3 хил., или 46.0% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.5%, съответно 61.9% за мъжете и 63.0% за жените. В сравнение с 2014 г. този коефициент се увеличава с 0.9 процентни пункта, като намаление се наблюдава във възрастовата група 45 – 54 години с 0.7 процентни пункта и във възрастовата група 55 – 64 години с 1.9 процентни пункта.
• Безработните лица в област Перник са 8.4 хиляди.
• Коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта (при 2.3 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2014 г. и достига 14.0%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.2 хил., от които 10.7 хил. са мъже и 11.5 хил. – жени. В сравнение с 2014 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват със 7.9%, съответно 6.1% за мъжете и 10.2% за жените.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 13.9 хил., като коефициентът на заетост е 72.1%. В сравнение с 2014 г. този коефициент се увеличава със 7.0 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2015 година.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

            От регулярното статистическо изследване на работната сила през 2015г. за област Враца са получени следните резултати:

Икономически активните лица във възрастовата група от 15 – 64 навършени години  са 67.4 хил.,мъжете-36.8 хил.,жените-30.6 хил. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност  намалява  с  3.4 процентни пункта и достига 61.0% от населението.

Общият брой на заетите лица e 56.4хил., или 37.5% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 17.1 хил. са с висше образование , 33.3 хил. – със средно и 5.9 хил. – с основно и по-ниско образование.  Спрямо 2014г. се наблюдава увеличение само при заетите с висше  образование  с 1.2 %  , а при тези със средно ,основно и по-ниско образование има намаление  съответно с 10.4% и 6.3% .

 

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.5 хил.,от тях мъжете са 29.9 хил.,а жените – 25.6 хил.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 50.3%, съответно 52.5% за мъжете и 47.8% за жените. В сравнение с 2014г. този коефициент намалява с 2.6 процентни пункта, като най-голямо увеличение се наблюдава във възрастовата група 15 – 24 години с 1.4 процентни пункта, а най-голямо намаление  във възрастовата група 25 – 34 години – със  7.4  процентни пункта.

Безработните лица са 12.1 хил., от които 7.0 хил. – мъже и 5.1 – жени.

Коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта (при  2.3 намаление  за страната) в сравнение с 2014 г. и достига 17.7%. При мъжете коефициентът  намалява със  1.7 процентни пункта, а при жените се увеличава с  1.1 процентни пункта, като достига съответно 18.7 и 16.4 %.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 43.1 хил., от които 20.2 хил. са мъже и 23.0 хил. – жени.

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

– нямат работа през наблюдавания период;

– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.

 

 

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

Дейност на местата за настаняване в област Видин през януари 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

През януари 2016 г. в област Видин са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 420, а на леглата – 737.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г., е 1 845, или с 26.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 34.2%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 32.4% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в област Видин е Румъния – с 22.6%, следват Италия – с 8.7%, Турция – със 7.9% и Сърбия – с 6.8%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Видин през януари 2016 г. намаляват с 18.8% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 1 342. Те са реализирали средно по 1.4 нощувки. От всички пренощували лица 83.8% са българи и са реализирали средно по 1.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 217 и са реализирали средно по 1.7 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 8.6% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2016 г. в областта достигат 81 718 лв., или с 33.7% по-малко в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 41.1%, докато тези от чужди граждани се увеличават с 20.2%.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2015 г. икономически активните лица в област Русе на възраст 15 – 64 навършени години са 97.7 хил., или 65.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 2.4 процентни пункта, като при жените увеличението е с 5.3, а при мъжете е регистрирано намаление с 0.3 процентни пункта. С по-ниска стойност на коефициента на икономическа активност са общо десет области в страната.

Общият брой на заетите лица е 90.1 хил., или 45.4% от населението на 15 и повече навършени години в област Русе.

Дейност на местата за настаняване през януари 2016 г. в област Пазарджик

PDF файл

През януари 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението). Броят на стаите в тях е 1 862, а на леглата – 3 789. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.6%, а на леглата в тях – с 5.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г. е 43 754, или с 16.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През периода март – май 2016 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2016”

През март 2016 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2016”.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

(още…)

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2016 година

PDF

През януари 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през януари 2016 г. достигат 884 014 лв., или с 12.7% повече в сравнение с януари 2015 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През декември 2015 г. в областта са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 461, а на леглата – 2 993. В сравнение с декември 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 12.1%, а на леглата в тях – със 7.2%.

Общият брой нощувки във всички места за настаняване на област Габрово, регистрирани през декември 2015 г., е 14 154, или със 7.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година.