Дейност на местата за настаняване в област Бургас през януари 2016 година

PDF файл

През януари 2016 г. в област Бургас са функционирали 83 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през януари 2016 г. достигат 0.9 млн.лв., или с 18.4% по-малко в сравнение с януари 2015 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2016 година

PDF

През месец януари 2016 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 13.8%.

Статистика на околната среда в област Шумен – 2014 година

PDF файл

През 2014 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението спада от 86 л/ден. през 2013 г. на 79 л/ден. през 2014 година.

НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ИМЕНА ЗА НОВОРОДЕНИТЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

По предварителни данни през 2015 г. родителите на живородените деца в област Русе са използвали 950 имена, с които са нарекли своите наследници. През 2014 г. имената са били 864.

Най-предпочитаното мъжко име е Александър – с него са кръстени общо 40 новородени момчета. На второ и трето място се нареждат имената Мартин (предпочетено от родителите на 39 мъжки рожби) и Даниел (38 момчета). Първата десятка на мъжките имена се допълва от Георги, Никола, Емир, Калоян, Алекс, Иван и Кристиян. През предходната година най-разпространеното мъжко име за живородено в областта е било Даниел. Спрямо 2014 г. от десетте най-популярни имена на новородени момчета отпадат Теодор, Виктор и Николай.

(още…)

Дейност на местата за настаняване през януари 2016 в област Сливен

PDF

През януари 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през януари 2016 г. в област Сливен е 4 597, като е намалял с 13.2% в сравнение със януари 2015 година. Реализираните нощувки от български граждани са 3 885 и са намалели с 6.6% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 37.5%, спрямо януари 2015 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 92, Италия – 80 и Гърция – 70.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. в област Сливен е 8.9%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя се е увеличила с 2.0 процентни пункта.

През януари 2016 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 2 864 и се е увеличил с 5.8% спрямо януари 2015 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 87.4%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през януари 2016 г. са 362 и са със 115 (46.6%) повече спрямо същия месец на 2015 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от САЩ и Гърция с по 60, Турция – 54 и Италия – 26 лица.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2015 година

PDF

През 2015 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 56.1 хил. души.
Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2015 г. са 49.3 хил. души.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2015 година

PDF файл

• През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 304.6 хил., или 68.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.9 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица достига 281.3 хил., или 48.7% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 274.9 хил., като в сравнение с 2014 г. намаляват с 1.4%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2014 година

PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През януари 2016 г. на територията на област Русе са функционирали 40 места за настаняване с общ капацитет 1 701 легла, от които 13 хотели с 838 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г., е 8 354, като от тях 5 749 са от български граждани, а 2 605 – от чужденци. В сравнение с първия месец на 2015 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 5.3%, като тези от български граждани нарастват с 2.6%, а от чужденци – с 11.8%. През януари т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 48.9% от всички нощувки на български граждани и 35.2% от тези на чужденци.

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Преки чуждестранни инвестиции

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. за област Велико Търново възлизат на 108 175.5 хил. евро, което е с 20.8% повече в сравнение с 31.12.2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Индустрия” (включва: Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 49 108.2 хил. евро, следван от сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 24 483.4 хил. евро, като заедно те формират 68.0% от общия обем на ПЧИ.