Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през четвътото тримесечие на 2015 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2015 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 53 жилищни сгради с 218 жилища в тях и 31 583 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 53 други сгради с 30 744 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 19.7%, а жилищата в тях – с 12.8%, докато тяхната РЗП се увеличава с 3.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради също намаляват спрямо предходното тримесечие с 32.1%, а разгънатата им застроена площ – с 10.2% (фиг.1.).

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2016 година

PDF файл

През януари 2016 г.. в областта са функционирали 160 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 8.6 хиляди. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 9.1%, а на леглата в тях – със 7.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 63.3 хил., или с 13.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 45.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 18.2 хил. – от чужденци.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2015 година

PDF файл

През декември 2015 г. в област Кюстендил са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла, от които 32 са хотели и 22 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 101, а на леглата 2 581. В сравнение с декември 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват с 5.3%, а на леглата в тях – с 6.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2015 г., е 8 505, или с 24.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 93% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани

НАБЛЮДЕНИЕ „СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка с участие на Република България в изследване на Европейския съюз и Евростат за изучаване на бедността и социалната изолация (EU SILC) в периода март – май 2016 г. Националният статистически институт провежда чрез териториалните статистически бюра в страната анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот”.

С Регламент №1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (EU SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

(още…)

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол през 2014 година

PDF

По окончателни данни през 2014 г. приходите на строителните предприятия в област Ямбол са 137.5 млн. лв. като спрямо 2013 г. те намаляват с 25.1%.
През 2014 г. приходите от дейността на строителните предприятия за поддържането и ремонта на жилищните и нежилищните сгради нарастват с 19.9% спрямо 2013 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2014 година

PDF

По окончателни данни за 2014 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 725.
През 2014 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 906, или 68.2%, със загуба приключват 853, или 14.9% и с нулев резултат 966, или 16.9% от всички предприятия в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

Целият текст PDF

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2015 г. намаляват с 1.2% спрямо края на септември 2015 г., и са 69.1 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Административни и спомагателни дейности” – с по 11.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 5.8%, като общо за дванайсетте месеца на 2015 г. наетите лица в тази дейност са се увеличили с 27.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.6 и 15.1%.

В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.9 хил., или с 2.9% повече в сравнение със същия период на предходната година (декември 2014 г.), като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Строителство” – общо с 2.1 хиляди. В процентно изражение най-значително увеличение е регистрирано в икономическа дейност „Строителство” – с 32.0%.

Лични имена на новородените деца през 2015 г. в област Шумен

PDF файл

През 2015 г. новородените деца в област Шумен са наречени с 641 различни лични имена (699 през 2014 г.). През изминалата година се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (343 имена), отколкото при момчетата (298 имена).

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвърто тримесечие на 2015 г. в област Пазарджик

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2015 г. намаляват с 914, или с 1.5% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 58 426.
Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 4.9% (13 176), а в частния сектор с 0.5% (45 250) през четвъртото тримесечие на 2015 година.

В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 2.1% или с 1 212 повече в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 5.4%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 4.6%.

Информация относно подаване на годишни отчети за дейността през 2015 година

PDF файл

През 2016 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД), т.е. респондентите ще могат да подават ГОД на едно място, съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).
Съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, Закона за счетоводство, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2016 г., задължените лица и сроковете за представяне на ГОД са както следва:
• Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2015 година.