Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2023 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2023 г. и са 61.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Добивна промишленост“, „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“,  „Култура, спорт и развлечения“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в Софийска област през 2022 година

През 2022 г. в Софийска област са регистрирани 1 324 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2021 г. се наблюдава намаление с 5.9%. През годината са настъпили 132 тежки произшествия, при които леко ранени са 70 души, тежко ранени са 78, а загинали – 26 души. В сравнение с 2021 г. броят на загиналите и на леко ранените намалява съответно с 23.5% и 35.8%, докато броят на тежко ранените нараства със 77.3%.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в Софийска област е 2.0%, на ранените – 1.8%, а на загиналите – 4.9%.

През 2022 г. най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месеците август и септември – 16 ПТП или 12.1% през всеки от тях, а най-малко – през месец март – 5, или 3.8%. През месец август ранените лица са най-много – 31, или 20.9% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец април – 5, или общо 19.2% от всички загинали през годината.

Преброяване на населението в област Варна към 7 септември 2021 г. – жилищни условия

Към 7 септември 2021 г. в област Варна са преброени 173 091 обитавани жилища. От тях 171 450 (99.1%) са в жилищна сграда, 1 346 (0.8%) са в студентско/работническо общежитие, 193 (0.1%) се намират в нежилищни сгради, 46 са колективни, 26 са примитивни и 30 са подвижни.

Основната част от жилищата в област Варна се обитават от едно домакинство (95.2%), в 4.1% живеят по две домакинства и в 0.7% от всички жилища живеят по три и повече домакинства.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2023 г. намаляват с 0.5%
спрямо края на юни 2023 г., като достигат до 26.7 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 1.6% (до 10.1 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.8% (до 16.6 хиляди).
В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 4.2%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение са намалели с 0.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2023 година

През септември 2023 г. в област Добрич са функционирали 151 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.3 хил., а на леглата – 24.4 хиляди. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намаляват с 0.7 %, а броят на леглата в тях намалява с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2023 г., е 187.0 хиляди. Българските граждани са реализирали 69.8 хил. нощувки, а чуждите – 117.2 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2023 г. са 100.0 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на септември 2023 г. намалява с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 37.2 хиляди.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 97 жилищни сгради със 191 жилища в тях и
27 762 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 22 754 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 9.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 12.0%, а общата им застроена площ нараства – с 4.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 19.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 16.9%, броят на жилищата в тях – с 29.9%, както и разгънатата им застроена площ – с 36.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.1% повече, докато разгънатата им застроена площ намалява с 13.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 137.9 хил., от които 73.7 хил. са мъже и 64.2 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през септември 2023 година

През септември 2023 г. в област София (столица) са функционирали 148 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.0 хиляди. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 2.0%, а броят на леглата в тях – с 0.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през септември 2023 г. е 198.1 хил., или с 3.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 134.1 хил. нощувки, а българските – 64.0 хиляди.

През септември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.1% от нощувките на чужди граждани и 29.0% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.9 и 19.6%.