Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2022 година

През април 2022 г. в област Варна са функционирали 143 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 20.3 хиляди. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.9%, а броят на леглата в тях – с 66.0%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2020 г. легловият фонд на многопрофилните болници се запазва.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Сливен през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 1061 лв. за един декар, което е с 5.0% повече в сравнение с 2020 година.

Детски ясли в област Благоевград през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Благоевград функционират 52 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 935 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намаляват с 3.7%, докато местата в тях бележат увеличение с 1.6%.

В градовете детските ясли са 36 с 1 589 места, а в селата – 16 с 346 места. В община Гърмен няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2021 г. е 23.9%, при 18.2% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (29.5%) и Плевен (25.1%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Индикатори за бедност и социално включване в област Търговище през 2021 година

През 2021 г., линията на бедност общо за страната е 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532.4 хил. лица, или 22.1% от населението на България. Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2021 г. в област Търговище размерът на линията на бедност е 437.42 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 18.4% от населението на областта.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през април 2022 година

През месец април 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Детски ясли в област Варна през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 106 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 81, или с 4.0%. В градовете детските ясли са 40 с 2 039 места, а в селата – 3 с 67 места.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Шумен през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020) тя намалява с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години.

Детски ясли в област София (столица) през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област София (столица) функционират 198 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 068места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства  с 41, или с 0.5%.

В градовете детските ясли са 193 със 7 933 места, а в селата – 5 със 135 места.

През 2021 г. на територията на област София (столица) в детски ясли са постъпили 6 592 деца, или с 97 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 7 750 деца (фиг. 1), от които момчетата са 3 929, а момичета – 3 821.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първо тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2022 г. нарастват с 0.7% спрямо края на декември 2021 г. и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 1.9%, а в обществения сектор има намаление с 2.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности”, „Финансови и застрахователни дейности”  и „Професионални дейности и научни изследвания”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство”, „Операции с недвижими имоти” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 35.8 и 9.8%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 6.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор нарастването е 1.0%, а в частния сектор – 8.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2021 г. е 1 064 лв., за февруари – 1 079 лв. и за март – 1 165 лева.