Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 178 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава с 25, или 16.3%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 78.1%;
• Малолетни (8 – 13 г.) – 21.9%;
• Момчета – 124 (69.7%);
• Учащи – 146 лица (82.0%);
• В криминогенна среда живеят 105 малолетни и непълнолетни (59.0%).

Демографски процеси в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Демографската картина на област Смолян през 2017 г. показва, че населението продължава да намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, увеличава се броят на изселените и заселените. Увеличава се броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите.

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Смолян е 107 282 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2016 г. населението на областта е намаляло с 2 143 души, или с почти 2.0%. Област Смолян се нарежда на второ място с най-голямо намаление на населението след област Видин (с 2.2%).

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 255 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 9.9% повече в сравнение с 2016 г. (232 лица). Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (14 – 17 г.) – 72.9%,
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 27.1%.
  • Момчета – 222 (87.1%).
  • Учащи – 189 лица (74.1%).
  • В криминогенна среда живеят 155 малолетни и непълнолетни, или 60.8%.

 

Население и демографски процеси в област Сливен през 2017 година

PDF файл

Населението на област Сливен към 31.12.2017 г. е 188 433 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (221 336 души) и преди Добрич (176 145 души).
През 2017 г. в област Сливен са родени 2 391 деца, от които живородените са 2 372 или 99.2%.
През 2017 г. в област Сливен броят на умрелите е 2 890 души или със 118 повече спрямо предходната година.
Сключените бракове през 2017 г. в Сливенска област са 855, което е със 78 повече от предходната година.
В Сливенска област за 2017 г. механичният прираст на населението (разликата между заселените и изселените) е минус 837 души, като заселените са 3 551, а изселените съответно 4388 души.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Текущата демографска ситуация в областта през 2017 година :

Население и демографски процеси в Софийска област през 2017 година

PDF файл
 

Към 31 декември 2017 г. населението на Софийска област е 231 563 души, което представлява 11.0% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. населението на Софийска област намалява с 2 622 души, или с 1.2%.
Мъжете са 113 849 (49.2%), а жените – 117 714 (50.8%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 034 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.2% от населението живее в градове, а 38.8% – в села.
И през 2017 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 711, или 23.2% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4%.
В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 135 820 души като 53.8% от тях са мъже, а 46.2% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 537 души, а 62 206 души са в над трудоспособна възраст.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 10 054, като от тях 6 763 са от български граждани, а 3 291 – от чужденци. Спрямо февруари 2017 г. нощувките бележат увеличение с 39.9%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 93.0%, а при гостите от страната с 23.4%. През февруари 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.1% от всички нощувки на български граждани и 17.7% от тези на чужденци.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) малолетни и непълнолетни лица в област Сливен е 312.
През 2017 г. броят на лицата, извършители на престъпления в област Сливен, е 184.

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2017 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 952 лица. Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА“

Демографски процеси през 2017 година в област Перник

PDF файл
 

Текуща демографска ситуация в областта през 2017 година:
• Населението на областта продължава да намалява и застарява.
• Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
• Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
• Увеличава се детската смъртност.
• Увеличава се броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите намалява.

Брой и структури на населението
Към 31 декември 2017 г. населението на област Перник е 122 421 души, което е 1.7% от цялото население на страната. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1.1%.
Мъжете са 59 646 (48.7%), а жените – 62 775 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат
1 052 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.