Смъртност в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Обща смъртност

През 2017 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 726 души, като спрямо 2016 г. нарастват със 178 случая, или със 7.0%. Броят на умрелите намалява в две общини и се увеличава в осем.

Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението, е 15.7‰ (14.6‰ за 2016 г.), при 15.5‰ за страната. В област Шумен, през последните десет години, коефициентът на обща смъртност е най-висок през 2017 г., а най-нисък през 2009 г. – 13.7‰.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Кюстендил са функционирали 87 места за настаняване с над 10 легла, от които 39 са хотели и 48 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 366, а на леглата 3 288. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.6%, а на леглата в тях – с 6.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 25 935, или с 2.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 86% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2018 г. в област Кюстендил намаляват с 0.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 15 600. От всички пренощували лица над 85% са български граждани. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2018 г., са реализирали средно по 1.7 нощувки, а пренощувалите чужденци – средно по 1.6 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 69.3% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2018 г. са граждани на Израел – 16.6%, Франция – 11.9%, Испания – 10.4%. бившата югославска република Македония – 7.7%, Германия – 6.1%, Италия – 5.5%, Руска федерация – 4.9%, Румъния – 3.8%, и Гърция – 3.6%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 г. е 25.4%, като спрямо август 2017 г. намалява с 2.2 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 27.8%, а в другите места за краткосрочно настаняване – 22.2%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 1 999 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 17 295, като от тях 10 279 са от български граждани, а 7 016 – от чужденци. Спрямо август 2017 г. нощувките бележат увеличение с 63.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 67.9%, а при гостите от страната с 60.7%. През август 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.1% от всички нощувки на български граждани и 32.3% от тези на чужденци.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. достигат 1 192 326 лв., или с 5.8% по-малко в сравнение с август 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 18.0%, а тези от нощувки на български граждани – с 0.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Бургас са функционирали 826 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. са 164 980.1 хил., или с 8.6% повече в сравнение с август 2017 година.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2017 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. в област Добрич годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 234 лв., което е с 6.8% повече спрямо 2016 г. (4 901 лева). Той е с 352 лв. по-нисък от средния за страната (5 586). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство в областта нараства близо 1.8 пъти, като за страната този ръст е близо 1.6 пъти.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 174 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 19.7%. През годината са настъпили 288 тежки произшествия, при които броят на ранените е 351, а на загиналите – 26 души. В сравнение с 2016 г. броят на ранените лица намалява с 18.9%, на загиналите лица – с 33.3%, а на тежките ПТП – с 20.9%. (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.2%, на ранените – 4.0%, а на загиналите – 3.8%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 268, или 93.1% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 223 или 83.2%.
Най-голям брой произшествия е регистриран през месец май – 33, или 11.5% от общия брой ПТП, а най-малък през месеците януари и март – по 16. През месец август ранените лица са най-много – 48, или 13.7% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец май – 9, или 34.6% от общия брой загинали през годината.
В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 47. Най-много ранени лица са регистрирани в неделя – 62. Най-голям е броят на загиналите лица в понеделник – 8.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 47.4 хил., от които 25.5 хил. са мъже, а 21.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.1%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. – с 6.0%.

През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.9 хил., като 24.5 хил. от тях са мъже, а 21.4 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. с 0.9%,  а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 4.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.9%, съответно 69.0% за мъжете и 62.6% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 1.2 процентни пункта.

Основни резултати от изследване дейността на читалищата в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалища на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Търговище са 112, от тях 10 (8.9%) са в градовете, а 102 (91.1%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 10, или 9.8%, съответно в градовете са без промяна, а в селата са с 10 повече. Членовете на читалищата са 7 046, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 406, или с 6.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 095, а на леглата – 4 551. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.8%, а на леглата в тях се увеличава с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 79 790, или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 85.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 14.4 и 17.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 36.8%, следвани от  бившата югославска република Македония – 14.0%. и Русия – 7.6%.