Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2015 година

PDF_файл

През 2015 г. в област Смолян с осъдителна присъда са приключили делата на 300 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 318 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2015 г. са 385. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 160 лица или 41.6% от общия брой на обвиняемите, на 158 лица – с условно осъждане (41.0%), 64 лица са освободени от наказание (16.6%), а 3 лица са оправдани (0.8%).

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2015 г. са 318. От тях 16 лица са непълнолетни.

През 2015 г. коефициентът на криминална активност е 316 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население и се увеличава със 17.9% в сравнение с 2014 година. За страната коефициентът на криминална активност е 445.

 

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2015 година

PDF

Заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2015 г. са 8 с 1 025 легла, като 7 от тях са болници с 1 015 легла.
Осигуреността с лекари в края на 2015 г. е 29.8 на 10 000 души от населението при 40.6 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.0 при 10.5 на 10 000 за страната.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2015 година

PDF

През 2015 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 806 извършени престъпления.
През 2015 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 582, или 38.9% от общия брой на наказаните престъпления.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2015 година

PDF

През 2015 г. в област Ямбол са приключили делата за 916 престъпления, като в сравнение с 2014 г. броят им е намалял с 56.0%.
Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 18 – 24 години – 373 лица, или 34.6% от общия брой на осъдените. Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) са 78, или 7.2%

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2015 година

PDF

Към 31.12.2015 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 598 легла, като 17 от тях са болници с 2 190 легла.
В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 251 лекари.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. В Софийска област са приключили делата за 1 840 извършени престъпления. Делата за 748 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 923 – с условно осъждане, за 17 – с оправдаване и за 152 – с освобождаване от наказание. По брой приключили дела за извършени престъпления през 2015 г. Софийска област е на четвърто място в страната след областите Пловдив, Благоевград и Бургас. Софийска област е трета в страната с най-малък дял на делата, приключили през 2015г. с оправдателни присъди и с освобождаване от наказание. Относителният дял на делата за извършени престъпления в Софийска област, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 90.8%, което нарежда областта на второ място в страната след област Плевен (91.8%) и на първо място в Югозападен район. През 2015 г. повече от половината (50.2%) от делата за извършени престъпления в Софийска област са завършили с условно осъждане.
В сравнение с 2014 г. в Софийска област приключените дела за извършени престъпления са с 15.5% повече, като тези, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), са се увеличили с 13.6%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2015 година

PDF

Към 31.12.2015 г. в област Стара Загора функционират 15 заведения за болнична помощ с 2 442 легла, от които 12 болници с 2 212 легла.
В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 424 лекари.

Основни данни за културата в област Благоевград през 2015 година

PDF файл
 

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи

Към 31.12.2015 г. в област Благоевград функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 141.3 хил. фондови единици. В сравнение с 2014 г. техният брой намалява с 1.4%. Към 31.12.2015 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 366. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 277 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2015 г. са 82 хил. и в сравнение с 2014 г. те намаляват с 7.1%. В дните със свободен вход са осъществени 23.0% от посещенията в музеите. В сравнение с 2014 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 20.6%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ МАЙ 2016 ГОДИНА

През май 2016 г. в област Габрово са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.7 хил., а на леглата – 3.4 хиляди. В сравнение с май 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и леглата в тях се увеличават съответно с 1.6% и 5.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2016 г., е 20.1 хил., или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките с 33.1% се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в които са осъществени 42.6% от нощувките на чужди граждани и 51.8% – на българи.

(още…)

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през май 2016 година

PDF_файл

През май 2016 г. в областта са функционирали 37 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 768, а на леглата – 1 414. В сравнение с май 2015 г. общият брой на стаите се увеличава с 1.5%, а на леглата в тях се увеличава с 3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 9 925, или с 11.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на реализираните нощувки от български граждани – с 4.8%, a от чужди граждани увеличение – с 29.7%.

В места за настаняване с 3 звезди са осъществени 56.6% от нощувките на чужденци и 49.5% – на български граждани. Най-много чужденци, посетили област Хасково, са граждани на Турция -59.4%, Гърция – 7.6%, Сърбия – 4.7%, Германия  – 2.8%, Румъния – 2.7%, Швеция – 2.7%, Нидерландия – 2.4% и Босна и Херцеговина – 2.1% от всички пренощували чужденци в областта.