Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 298, а на леглата – 585.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. населението на област Стара Загора е 316 356 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (410 331) и преди област Благоевград (305 123). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 711 души, или с 0.8%.

Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7% от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (218 556 души) и преди Добрич (173 831 души).

Население и демографски процеси в област Перник през 2018 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
  • Увеличава се абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
  • Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
  • Увеличава се детската смъртност.
  • Намалява броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите остава непроменен.

           Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2018г. населението на област Перник е 120 880 души, което е 1.7% от цялото население на страната. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 541 души, или с 1.3%.

           Мъжете са 58 824 (48.7%), а жените – 62 056 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат

 1 055 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 50.8 хил., или 70.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.9 процентни пункта.

Население в област Варна през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Варна е 471 252 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 328 хил. души) и Пловдив (668 хил. души), и преди област Бургас (410 хил. души). В сравнение с 2017 г. населението на областта през 2018 г. намалява с 868 души, или с 0.2%.

Население и демографски процеси в област Добрич през 2018 година (окончателни данни)

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява 2.5% от населението на България (7 000 039 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен (186 495 души) и преди област Шумен (172 355 души). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 314 души, или с 1.3%.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2018 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Хасково е 228 141 души, и в сравнение с 2017 г. намалява с 3 135 души, или с 1.4%. Мъжете в областта са 111 337 (48.8%), а жените – 116 764 (51.2%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 048 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. в област Хасково е 132 908 души, което е 58.3% от населението на областта, като мъжете са 70 999, а жените – 61 909. Броят на трудоспособното население в областта през 2018 г. намалява с 2 643 души, или с 1.9% спрямо предходната година. Населението в над трудоспособна възраст е 59 929 души, което представлява 26.3% от общото население в областта.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

През февруари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 000 легла, от които 21 хотели с 1 074 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 11 023, като от тях 7 078 са от български граждани, а 3 945 – от чужденци. Спрямо февруари 2018 г. нощувките бележат увеличение с 9.6%, като при гостите от страната увеличението е с 4.7%, а при чуждестранните туристи е с 19.9%. През февруари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.9% от всички нощувки на български граждани и 25.1% от тези на чужденци.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Ямбол през 2018 година

Населението на област Ямбол към 31 декември 2018 г. е 118 897 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (119 041 души) и пред област Разград (112 229 души). В сравнение с 2017 г. населението на област Ямбол намалява с 1 573 души, или с 1.3%.