Детски ясли в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 193 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 682 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се увеличава с 379, или с 4.6%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 628 извършени престъпления. Делата за 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 682 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 16 с прекратяване, и за 288 – с освобождаване от наказание.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2019 година

Доходи на домакинствата

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 6 607 лв. и нараства с 12.3% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 – 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.8 пъти.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол са приключили делата за 728 извършени престъпления. Делата за 267 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 338 – с условно осъждане, за 20 – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 96 – с освобождаване от наказание.

Основни данни за културата в област Търговище през 2019 година

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 83.5 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 1.1%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 663 извършени престъпления, което е с 4.9% по-малко в сравнение с 2018 г., когато те са били 1 748.

Дейност на местата за настаняване през май 2020 г. в област Шумен

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 473, а на леглата – 1 019. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 32.8%, а броят на леглата в тях – с 35.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2020 година

През май 2020 г. в област Ямбол са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 284 сгради или с 28 повече в сравнение с 2018 година. Жилищата в тях са 86 926. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 1 330 с 12 593 жилища в тях, тухлените –              48 977 с 66 281 жилища, а 8 052 жилища се намират в 7 977 сгради с друга конструкция. В градовете 25.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.7% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Издателска дейност в област Варна през 2019 година

През 2019 година в област Варна са издадени:

  • 464 книги с годишен тираж 103 хиляди;
  • 45 брошури с годишен тираж 28 хиляди;
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 761 хил. и еднократен тираж 4 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 80 (18.6%), а средният тираж достига 257 броя при 207 броя през 2018 година.