Преки чуждестранни инвестиции в област Бургас към 31.12.2022 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2022 г. възлизат на 2 072.1 млн. евро, което е с 10.3% по-малко в сравнение с 2021 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 7.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в област Кюстендил са функционирали 74 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 272  стаи  и 3 006 легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода намалява с 8.6%, а леглата в тях с 1.5%.

            Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2023 г. е 17 202, или с 19.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 16 050 нощувки, а чуждите – 1 152.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2023 г. се увеличава с 16.0% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 9 048. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Кюстендил през ноември 2023 г., са 8 380 и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 668 и са реализирали средно по 1.7 нощувки.

            Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през ноември 2023 г. е 19.1%, като се увеличава с 3.3 проценти пункта спрямо ноември 2022 година.

            Приходите от нощувки през ноември 2023 г. се увеличават с 28.9% в сравнение с ноември 2022 г. и достигат 1 172.8 хил. лева.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2023 година

 Достъп до интернет

През 2023 г. 78.7% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си. Въпреки че през последната година делът на тези домакинства в областта е нараснал с 3.7 процентни пункта, в сравнение с останалите 28 области в страната по този показател Софийска област се нарежда едва на 26-то място.

Използване на интернет

През 2023 г. 67.0% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

В Софийска област през 2023 г. най-активни потребители на интернет са лицата с висше образование – 82.8% от регулярно използващите интернет.

От мъжете в областта 68.2% сърфират редовно, докато делът на жените, използващи интернет поне веднъж седмично, е 65.6%.

Електронно управление (е-управление)

Делът на лицата, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции, е 10.6%[1].

Електронна търговия

През 2023 г. 40.2%[2] от лицата пазаруват по интернет стоки и услуги за лични цели.


[1] Относителният дял се отнася за лицата, които използват интернет за взаимодействие с административни органи и публични институции през последните 12 месеца преди интервюто.

[2] Относителният дял се отнася за лицата, които купуват стоки и услуги през последните 12 месеца преди интервюто.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област София (столица) през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия в област София (столица) са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 69 909 млн. лв., от които 77.7% са от нехранителни стоки и 22.3% – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 25.5%, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на  продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 12.1% и 30.0%.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) за 2022 г. са на стойност 29 875 млн. лв., като преобладават нехранителните стоки с дял от 75.6%. В сравнение с 2021 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 24.0%, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на нехранителни стоки, така и на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 27.2% и 14.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Видин са функционирали 31 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 535, а на леглата – 1 005. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) е без изменение.

Дейност на местата за настаняване в област Монтана през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Монтана са функционирали 31 места за настаняване с 10 и
повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят
на леглата в тях е 1 431. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване
(функционирали през периода) е намалял с 3.1%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2022 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 612 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2023 г. 86.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 3.4 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 88.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта e на 12-то място в страната.

През 2023 г. 83.1% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 0.8 проценти пункта, а в сравнение с 2014 г. – ръст от 33.7 проценти пункта (фиг. 2).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2022 година

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия, осъществили стопанска дейност на територията на област Смолян, са 5 783, или с 11.3% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.9% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.9%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2%.

Крайният финансов резултат на нефинансовите предприятия в областта за 2022 г. е печалба в размер на 225 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 4 139, със загуба – 921, а с нулев финансов резултат – 723.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 113 963, което представлява 5.0% от общия брой на наетите в страната.