ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ ЮЛИ 2020 ГОДИНА

През юли 2020 г. в област Перник са функционирали 8 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 190, а на леглата – 357. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 33.3%, а на леглата в тях – с 27.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г. е 1 949, или с 36.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2020 г. намаляват с 2.1% спрямо края на март 2020 г., като достигат 29.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.2%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1.7 хил. или с 5.3% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за април 2020 г. е 1 048 лв., за май  – 1 027 лв. и за юни – 1 049 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1 041 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. – с 3.2%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10.3% и с 15.8% по-висока в сравнение с частния сектор.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства със 7.0% в сравнение с второто тримесечие на 2019 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.8%, а в частния сектор – с 6.4%. (фиг. 1)

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2020 година

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 363 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.0 хил., а на леглата – 51.1 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 19.9%, а на леглата в тях – с 26.6%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през Второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2020 г. е 23, а новопостроените жилища в тях са 37. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 14 по-малко, или с 37.8%, а жилищата в тях намаляват с 30, или с 44.8%.

Дейност на местата за настаняване през юли 2020 г. в област Шумен

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 637, а на леглата – 1 355. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 15.9%.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в област Кюстендил са издадени 10 книги с тираж 2.8 хил. екземпляра и 1 брошура с тираж 1.5 хил. екземпляра.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2020 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на март 2020 г., като достигат 26.0 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Намаление се наблюдава в осем икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти”, „Административни и спомагателни дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Миграция на населението в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от които 45.6% мъже и 54.4% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Сред тях 269 са от Шуменска област.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2019 година

През 2019 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 644 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 331 извършени престъпления. От тях за 630 престъпления – с ефективно осъждане, а за 701 – с условно осъждане. Делата за 21 престъпления са били прекратени, за 52 са завършили с оправдаване, а за 240 – с освобождаване от наказание.

Вътрешна и външна миграция в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от които 45.6% мъже и 54.4% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Сред тях 281 (1.4%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 11.1%, Благоевград – 7.2%, и Пловдив – 5.5%.