Статистика на околната среда в област Шумен през 2019 година

1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2019 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Шумен е 77.8 млн. лв., при 79.1 млн. лв. през 2018 година. Регионалните данни сочат, че в края на 2019 г. най-много налични ДМА с екологично предназначение има в Югоизточния район на страната (отчетната стойност е 3 048.7 млн. лв.), а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район (870.1 млн. лева).

Статистика на околната среда в област Търговище – годишни данни за 2019 година

През 2019 г. в област Търговище потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 69 л/чов./ден. през 2018 г. на 66 л/чов./ден. през 2019 година. Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2019 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (69 л/чов./ден.) и Търговище (66 л/чов./ден.).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 31.0 хил., като в обществения сектор наетите намаляват с 5.8%, а в частния сектор нарастват с 1.0%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо нарастване на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 25.7%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 10.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 7.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности” – с 26.3%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 13.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 6.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.6 и 11.2%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 4.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има нарастване с 0.4%, а в частния сектор – намаляване с 6.0%.Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2020 г. е 1 020 лв., за ноември – 1 013 лв. и за декември – 989 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 48.2 хил. души.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2020 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 30.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.7%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 11.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.1%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.2 хил. или с 0.7% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година. Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за октомври 2020 г. е 1 120 лв., за ноември  – 1 098 лв. и за декември – 1 139 лева

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 24, а новопостроените жилища в тях са 35. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. сградите са с 2 по-малко, или със 7.7%, а жилищата в тях намаляват с 47, или с 57.3%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 83.3%, а с тухлена – 16.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2021 година

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 107 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.4 хил., а на леглата – 7.1 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 25.2%, а на леглата в тях – с 47.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Шумен през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 7 125 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 1.5% повече в сравнение с 2018 година. Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.3%. В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ този дял е 10.8%, а в сектор „Преработваща промишленост” – 9.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 178.2 хил. души.                                                                                                                                                                                През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас са 183.5 хил. души.

 

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през януари 2021 година

По данни на Националния статистически институт през януари 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 38 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.