Раждаемост в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич са регистрирани 1 304 родени деца, като от тях 1 293 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 107 деца, или със 7.6%. Коефициентът на обща раждаемост в област Добрич през 2018 г. е 7.4‰, а през предходните 2016 и 2017 г. той е бил съответно 8.2 и 7.9‰. Този показател за страната е 8.9‰.

Детски градини в област Шумен през 2018 година

През учебната 2018/2019 година броят на детските градини в област Шумен остава непроменен спрямо предходната и е 98. Броят на децата, настанени в детските градини, е 5 110 (2 633 момчета и 2 477 момичета), което е с 37 деца (0.7%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 7 280, като на 100 деца се падат 143 места.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през май 2019 година

През май 2019 г. в област Кюстендил са функционирали 80 места за настаняване с над 10 легла, от които 37 са хотели и 43 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 223, а на леглата 2 802. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.6%, а на леглата в тях намалява с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г., е 13 440, или с 16.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Демографски процеси в област Търговище през 2018 година

Раждаемост

През 2018 г. в област Търговище са регистрирани 950 родени деца, като от тях 947 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените са нарастнали с 9 деца, или с 1.0%. Коефициентът на обща раждаемост в област Търговище през 2018 г. е 8.5‰, а през предходната 2017 г. той е бил 8.3‰.

Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2018 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.5 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.2 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са приключили делата за 839 извършени престъпления. Делата за 249 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 427 – с условно осъждане, за 37 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване, а за 115 – с освобождаване от наказание.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2018 година

През 2018 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 335 извършени престъпления. Делата за 479 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 592 – с условно осъждане, за 23 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 237 – с освобождаване от наказание.

Раждаемост в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. в област Шумен са регистрирани 1 457 родени деца, като от тях 1 451 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е нараснал с 42 деца, или с 3.0%. Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2018 г. е 8.4‰, а през предходната 2017 г. – 8.1‰. Броят на живородените момчета е 777 и е със 103 по-голям от този на живородените момичета (674), или на 1 000 живородени момчета се падат 867 момичета.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2018 година

През 2018 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 592 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 244 извършени престъпления. От тях за 621 престъпления – с ефективно осъждане, а за 623 – с условно осъждане. Делата за 22 престъпления са били прекратени, за 59 са завършили с оправдаване, а за 267 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през май 2019 година

През май 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 943, а на леглата – 4 267. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях – с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г. е 41 076, или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 29.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През май 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 82.6% от общия брой нощувки на български граждани и 81.8% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 17.4 и 18.2%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 13.4%, следвани от Руската федерация – 11.9% и Република Северна Македония – 11.0%.