Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица област Кюстендил през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2018 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС[1] малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 91 (Фиг. 1). В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 8.1%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. са следните:

  • 89.0% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните (8 – 13 години) са 11.0%;
  • Момчета са 80 (87.9%), а момичета – 11, или 12.1%;
  • Учащи са били 77 малолетни и непълнолетни лица, или 84.6%;
  • Не учат 14  (15.4%) лица;
  • В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 39 (42.9%) малолетни и непълнолетни.

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Основни данни за културата в област Шумен през 2018 година

Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. музеите на областта са посетени от 185.0 хил. посетители, като 21.4 хил. от тях са чужденци, а 27.6 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2017 г. общият брой посетители е намалял с 4.9%. Отчетено е увеличение на чуждестранните посетители – с 4.6 хил., или с 27.7%.

Издателска дейност в област Варна през 2018 година

През 2018 година в област Варна са издадени:

• 387 книги с годишен тираж 74 хиляди;

• 42 брошури с годишен тираж 15 хиляди;

• 7 регионални вестника с годишен тираж 766 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава със 70 (19.5%), а средният тираж е 207 броя и остава непроменен.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Сливен функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 064 легла, от които 7 болници с 1 054 легла.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 41.5 хил., от които 23.8 хил. са мъже, а 17.7 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява със 7.8%.

139 години Българска статистика

Днес Националният статистически институт отбелязва професионалния си празник – Деня на българската статистика. На 25 юни 2019 г. статистическата институция в България навършва 139 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. Законът за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 73 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първото тримесечие на 2019 година

По последни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2019 г. нарастват с 2.5% спрямо края на декември 2018 г. и достигат 32.1 хил., като обществения сектор има увеличение на наетите с 6.3%, а в частния сектор – с 1.2%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Административни и спомагателни дейности” и „Селско, горско и рибно стопанство“. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Операции с недвижими имоти” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.6 и 11.5%.

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 2.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 10.3%, а в частния сектор – с 0.1%.Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2019 г. е 827 лв., за февруари – 847 лв. и за март – 877 лева.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Враца през 2018 година

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Цени на сделките със земеделска земя в област Враца през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Враца достига 971 лв. (средна за страната 941 лв.), което е с 6.9% повече в сравнение с 2017 година (табл.1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 4 с 448 легла, заведенията за извънболнична помощ са 27 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 35 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 295 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 с 93 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 370.6 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 759.6.

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 27 с 5 легла. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 9 заведения с 5 легла.

Детски ясли в област Кюстендил през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Кюстендил функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 452 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 21, или с 4.4%.

В градовете детските ясли са 12 с 410 места, а в селата – 2 с 42 места.

В областта към 31.12.2018 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 170 места и са обслужени 128 деца, а яслените групи към ДГ – с 282 места, като са посещавани от 245 деца.Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2018 г. за областта е 17.8 на 100 деца до 3-годишна възраст при средно за страната 17.3%. По този показател област Кюстендил се нарежда на десето място в страната. Най-високи са стойностите на показателя за областите  Габрово (26.7%), Благоевград (23.6%) и Плевен (21.6%).