Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Шумен през 2018 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 1 101 лв., което е с 35.8% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличението в цената на нивите е с 34.3%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 795 лв., което е с 1.5% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 15.5%.

Детски ясли в област Благоевград през 2018 година.

Към 31.12.2018 г. в област Благоевград функционират 57 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 945 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения и местата в тях в областта намаляват съответно – с 3.4 и 0.9%.

В градовете детските ясли са 32 със 1 446 места, а в селата – 25 с 499 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2018 г. е 23.6%, при 17.3% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по-висока осигуреност е само област Габрово (26.7%).


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 670 легла. В сравнение с края на 2017 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 4.1%.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Цена на сделките със земеделската земя в област Русе през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1092 лв., което е с 21.7% над нивото на 2017 година. (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2018 г. – 1093 лв. е над средната цена  на тази категория земи за страната (980 лв.) с 11.5%.

Детски ясли в област Търговище през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 354 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с едно, докато броят на местата намалява с 18, или с 4.8%.

Основни данни за културата в област Добрич през 2018 година

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в страната действат 174 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в област Добрич те са 6. Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 243 хил. фондови единици. През 2018 г. броят на културните ценности нараства с 0.8% в сравнение с 2017 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2018 г. техният брой е 7 733. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 493 квадратни метра

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

През април 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 52 места за настаняване с общ капацитет 2 073 легла, от които 22 хотели с 1 115 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г., е 14 550, като от тях 10 778 са от български граждани, а 3 772 – от чужденци. Спрямо април 2018 г. нощувките бележат намаление с 10.0%, като при чуждестранните туристи намалението е с 31.9%, а при гостите от страната има леко увеличение с 1.4%. През април 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.1% от всички нощувки на български граждани и 30.8% от тези на чужденци.

Детски ясли в област Шумен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 790 места в тях. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Основни данни за културата в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.