Дейност на местата за настаняване в област Търговище през април 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През април 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 341, а на леглата – 678.

Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2017 г. е 4 777, или с 22.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 27.5%, а от чуждестранни туристи – с 1.7%.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2016 година в област София (столица)

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 857 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 35, или 1.8%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 86.4%
• Малолетни (8 -13г.) – 13.6%
• Момчетата са 1 326, или 71.4%.
• Учащи са 1 428 лица (76.9%).
• Криминогенна среда живеят 989 малолетни и непълнолетни, или (53.3%).

Броят на заведените на отчет2 в ДПС през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 597, или 32.2% от всички водени на отчет лица, като 80.4% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2015 г. броят на новозаведените се увеличава с 6.6%.
През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 650 малолетни и непълнолетни лица, или 35.0% от водените на отчет през годината. Причините за отпадането им са:
o Поправяне на поведението – 366 лица (56.3%)
o Навършване на 18-годишна възраст – 268 лица (41.2%)
o Други основания – 16 лица (2.5%)

Основни данни за културата в област Сливен през 2016 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми.
Към 31.12.2016 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Основни данни за културата в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА – 2017

В навечерието на 25 юни – Денят на българската статистика, на сайта на НСИ бяха обявени резултатите от проведеното на 3 и 17 юни 2017 г. Национално състезание по статистика 2017 за ученици от 10 до 12 клас.

За участие в състезанието бяха регистрирани и допуснати 63 отбора от цялата страна. Със свой отбор от Габровска област се включи Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново. (още…)

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 271 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2015 година. Жилищата в тях са 145 478 жилища, като 58.7% от тях се намират в градовете, а 41.3% – в селата. Преобладаващата част от жилищата в областта (96.0%) са собственост на физически лица.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник към 31.12.2016 година

PDF файл
 

1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2016 г. са 4 с 477 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 36 легла (табл. 1).
В сравнение с 2015 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Перник и легловият им фонд остават без промяна.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 183 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 123 легла;
• За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2016 г. е 385.4 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на предпоследно място в страната по този показател (преди област Ямбол – 355.8). Най – висока е стойността на показателя в област Смолян (930.3 на 100 000 души от населението), а средно за страната е 729.6 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2016 г. заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 29 с 6 легла. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 1, а броят на леглата в тях остава без промяна.
Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 10 заведения с 5 легла.
В края на годината в областта функционират 13 самостоятелни медико-технически лаборатории и 3 самостоятелни медико-диагностични лаборатории.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, нацоналните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2016 г. тези заведения са 5 с 36 легла. В сравнение с предходната година броят на заведенията се увеличава с 1, а броят на леглата в тях остава без промяна, което се дължи на откриването на Диализен център.
Разпределението на другите лечебни и здравни заведения по видове е следното:
• Хосписи – 2 с 36 легла;
• Диализен център – 1 с 9 места за краткотраен престой
• Регионална здравна инспекция – 1
• Център за спешна медицинска помощ – 1

Детски ясли в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

Към 31.12.2016 г. в област Кюстендил функционират 19 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 564 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 41, или с 6.8%.
В градовете детските ясли са 13 с 458 места, а в селата – 6 със 106 места.
В областта към 31.12.2016 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 192 места и са обслужени 131 деца, а яслените групи към ДГ – с 372 места, като са посещавани от 290 деца.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2016 г. за областта е 20.8 на 100 деца до 3-годишна възраст при средно за страната 16.5%. По този показател област Кюстендил се нарежда на пето място в страната, като преди нея с най-висока осигуреност са областите Габрово (25.7%), Благоевград (23.8%), Ловеч (21.1%) и Враца (21.0%). Най-ниска е осигуреността с места в детските ясли в областите Сливен (8.6%), Пазарджик (9.5%), Кърджали (10.7%) и Силистра (10.8%).
През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 354 деца, или с 91 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли в област Кюстендил остават 421 деца (табл. 2). От тях момчета са 228, а момичета – 193. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли намалява със 17.8%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

Към 31.12.2016 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 670 легла, 51 заведенията за извънболнична помощ с 14 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.
От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 638 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2016 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 287 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд нараства с 67 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла. В сравнение с 2015 г. броят на специализираните болници, обслужващи населението на Софийска област, и легла в тях остават непроменени.
Лечебните заведения за извънболнична помощ включват диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове, медико-дентални центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В Софийска област тези заведения са 51 с 14 легла.
Други лечебни и здравни заведения в Софийска област са 2. Това са регионална здравна инспекция и хоспис.
В края на 2016 г. в лечебните и здравните заведения, обслужващи населението на Софийска област, практикуват 896 лекари, 162 лекари по дентална медицина, а медицински специалисти по здравни грижи са 1 227. Показателите за броя на населението на един лекар и на един лекар по дентална медицина са съответно 261 и 1446.

137 години българска статистика

Пълен текст в PDF файл

На 25 юни 2017 г. статистическата институция в България навършва 137 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите – основоположник на днешния Национален статистически институт. Закон за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерски съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 71 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена през годините събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.