Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2016 година

PDF_файл

  • През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 104.6 хил., или 69.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.2 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 99.1 хил., или 49.0% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 97.2 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 64.2% (68.3% за мъжете и 60.0% за жените) и e с 1.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

54.1%, или с 4.8 процентни пункта повече от 2015 година.

Безработните лица са 7.5 хил., от които 4.3 хил. са мъже и 3.1 хил. – жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2016 година

PDF

През 2016 г. икономически активните лица в област Сливен са 78.7 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 50.6% (при 53.3% общо за страната).
Коефициентът на безработица се понижава с 1.9 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 9.0% при 7.6% за страната.

Наблюдение на работната сила в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  • През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 43.9 хил. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 2.4 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица e 40.4 хил., от които мъже 22.4 хил. и жени 18 хил.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2016 година

PDF

През 2016 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 55.1 хил. души.
Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2016 г. са 52.3 хил. души.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  • През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 224.1 хил., или 70.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.7 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 212.2 хил., от които 117.2 хил. са мъже, а 95.0 са жени. В сравнение с 2015 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 4.1%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 52.9%, съответно 60.5% за мъжете и 45.7% за жените.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Преки чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. в област Добрич възлизат на 202.9 млн. евро, което е с 81.9% повече в сравнение с 2014 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в предприятията от сектор Индустрия (с изкл. на строителството) – 138.4 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство) – 29.5 млн. евро. През 2015 г. тези дейности заедно формират 82.8% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 21.6 пункта спрямо предходната година.

Изследване на доходите и условията на живот в област Варна

Пълен текст в PDF файл

През март 2017 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”.

Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2017 г., част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. С промяната се цели да се получат по-добри оценки на продължителни явления (например постоянен риск от бедност за по-продължителен период).

 

Брутен вътрешен продукт за област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Кюстендил през 2015 година е 924 млн. лв. Това нарежда областта на 23-то място в страната. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил със 7.0%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 274 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско – областите Силистра и Сливен, съответно с 5 933 и 5 921 лева.
Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) в област Кюстендил през 2015 г. възлиза на 798 млн.лв., което е с 6.6% повече спрямо 2014 година. БДС за областта представлява 1.0% от общо генерираната добавена стойност за страната.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 429 млн. лв. и представлява 53.7% от общата БДС за областта. В сравнение с 2014 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 3.2 процентни пункта.
Индустриалният сектор увеличава своя обем и относителен дял в БДС за областта. През 2015 г. са реализирани 283 млн. лв. или 35.5% , което е с 0.3 процентни пункта повече спрямо 2014 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 86 млн. лева. Спрямо 2014 г. бележи увеличение с 2.9 процентни пункта.
В национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2015 г., е 4.8%, този на индустриалния сектор е 27.9%, а в сферата на услугите е създадена 67.3% от брутната добавена стойност в страната.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2016 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 50.4 хил., или 65.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.1 процентни пункта и достига 65.5%, като при жените е регистрирано увеличение с 1.6 процентни пункта, а при мъжете е регистрирано намаление с 1.7 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 43.9 хил., или 43.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград. (още…)

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 56.2 хил., или 70.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.0 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 50.0 хил., или 45.5% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 49.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.9%, съответно 61.4% за мъжете и 62.5% за жените. В сравнение с 2015 г. този коефициент навалява с 0.6 процентни пункта, като увеличение се наблюдава във възрастовата група 15 – 24 години с 6.9 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 0.6 процентни пункта.
• Безработните лица в област Перник са 7.0 хиляди.
• Коефициентът на безработица се намалява с 1.6 процентни пункта (при 1.5 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2015 г. и достига 12.4%. При мъжете коефициентът на безработица е 14.2%, а при жените – 10.4%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 23.3 хил., от които 11.7 хил. са мъже. и 11.7 хил. – жени. В сравнение с 2015 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група се увеличават с 5.0%, съответно 9.3% за мъжете и 1.7% за жените.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 11.4 хил., като коефициентът на заетост е 70.8%. В сравнение с 2015 г. този коефициент се намалява с 1.3 процентни пункта.