Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2020 година

• През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 677.5 хил., или 76.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 676.9 хил., или 60.5% от населението на 15 и повече навършени години. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 75.7 %, следвани от лицата със средно образование – 51.3%, и лицата с основно и по-ниско образование – 23.2%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 658.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.4%, съответно 77.8% за мъжете и 71.1% за жените. В сравнение с 2019 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) намалява с 2.0 процентни пункта.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Габрово през 2020 година:

 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

 Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;

 Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

 Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Добрич през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 208 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2021 г. в област Шумен

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 57 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 594, а на леглата – 1 269. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 3.4%, а броят на леглата в тях – с 4.9%.

Брачност и бракоразводност в област Сливен през 2020 година

Регистрираните юридически бракове през 2020 г. в област Сливен са 569 и са с 314 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 22 172.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Бургас през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%.

Население в област Търговище през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Търговище е 110 027 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 23-то място по брой на населението след област Ямбол (116.5 хил. души), и преди област Разград (109.8 хил. души). В сравнение с 2019 г. населението на областта през 2020 г. намалява с 887 души, или с 0.8%.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 1 109 родени деца, като от тях 1 098 (99.0%) са живородени.

Демографски процеси в област Смолян през 2020 година

Демографската картина на област Смолян през 2020 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, нараства броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява броят на изселените и се увеличава броят заселените. Намалява броят на сключените граждански бракове. Нараства броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Смолян е 101 887 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2019 г. населението на областта е намаляло с 1 645 души, или с 1.6%.

Мъжете са 48 940 (48.0%), а жените – 52 947 (52.0%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 082 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 788, или 25.3% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2010 г. увеличението е със 8.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.5%, а на мъжете – 20.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (38.8%), Чепеларе (29.0%), Девин (27.4%) и Неделино (26.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 20.5%, Рудозем – 21.4% и Мадан – 23.0%.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 11 710, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2019 г. този показател не е променен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 14.4%, Мадан – 12.3%, Смолян и Доспат- 12.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 5.8%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 година: