Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през първо тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2018 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат до 89.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 0.4% (до 69.2 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.5% до – 20.0 хиляди.
В края на юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%. По сектори в сравнение с края на юни 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 0.1% (или с 0.1 хил.), докато в обществения сектор броят им се запазва.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 3.1% до – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 983 лв., а за частния – 670 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със същия период на предходната година.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в Софийска област са водени 280 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава с 91.8%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 233 лица (83.2%);
• малолетни (8 – 13 г.) – 47 лица (16.8%);
• момчета – 237 (84.6%);
• момичета – 43 (15.4%).
Снетите от отчет в ДПС през годината са 83, от които 38 – поради поправяне на поведението, 42 – поради навършване на 18-годишна възраст и 3 лица – на други основания.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 29.2 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.2 и 14.9%.
Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.4% (до 7.3 хил.), а в частния сектор с 0.9% (до 21.9 хиляди).
В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.0% повече в сравнение с края на юни 2017 година. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на юни 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 789 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.6%. Най-голямо увеличение има в „Операции с недвижими имоти” и „Строителство”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Финансови и застрахователни дейности”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 909 лв., а за частния – 747 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 73.7 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 32.7 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.9%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 49.8% (при 52.5% за страната), съответно 57.1% за мъжете и 42.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-малък с 0.1 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 1.7 процентни пункта, а при жените се наблюдава увеличение от 1.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Монтана и Видин. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема 12-то място в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 143.3 хил., от които 78.5 хил. са мъже и 64.8 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 140.2 хиляди.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.7 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица намаляват с 0.8%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2017 г.) – намаляват с 1.4%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 54.3 хил., или 80.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.6 %.

В сектора на услугите към края на юни 2018 г. работят 35.5 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.3% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на март 2018 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява с 688 души.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2018 г. се увеличават спрямо края на март 2018 г. с 3.4% и достигат 29.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24.4 и 17.0%.
В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 2.4 хил., или с 9.0% повече в сравнение с края на юни 2017 година. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8% (до 6.3 хил.), а в частния сектор – с 11.1% (до 23.3 хиляди).
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 5.8%, като достига 887 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 942 лв., а за частния – 871 лева.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 15.3%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 7.3%, а в частния сектор – с 18.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. са 223.1 хиляди, като запазват своето ниво от края на месец март 2018 година. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 8.1%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 10.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 9.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2018 г. се увеличават с 2.4% спрямо края на март 2018 г. и достигат 32.1 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.1%, а в обществения сектор – 3.3%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 35.5%, „Административни и спомагателни дейности” – с 25.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 20.7% и „Строителство” – с 12.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения” – с 33.4%, „Операции с недвижими имоти” – с 11.7% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.9 и 10.2%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.3% и „Образование“ с 8.5%.

В края на юни 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се запазва същият спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2018 г. е 802 лв., за май – 797 лв. и за юни – 781 лева.