Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на юни 2018 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на март 2018 г., като достигат 61.5 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1% (13.1 хиляди), а в частния сектор с 1.3% (48.4 хиляди) през второто  тримесечие на 2018 година.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.5% или с 2.1 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 4.7%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. за област Пазарджик е 906 лв., за май – 862 лв., и за юни – 859 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.1% и достига 876 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 980 лв., а за частния – 847 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.2% в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е  2 079, а на леглата – 4 438. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.6%, а на леглата в тях се увеличава с 1.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г. е 49 977, или с 9.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 18.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.1% от всички нощувки в областта, следвани от  Русия – 8.9% и бившата югославска република Македония – 4.9%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 11 с 1 603 легла, заведенията за извънболнична помощ са 72 с 27 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 23 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 027 легла и 5 специализирани болници със 496 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 139 легла;
• За рехабилитация – 3 с 357 легла.
Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери). В края на 2017 г. в област Благоевград функционира 1 център за психично здраве с 80 легла.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 105.5 хиляди.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.8% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Строителство“ – с 28.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 23.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.9%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Търговище са приключили делата за 612 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 412 извършени престъпления – от тях за 162 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 250 – с условно осъждане. Делата за 6 престъпления са завършили с прекратяване, за 8 – с оправдаване, а за 186 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Варна са функционирали 376 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.1 хил., а на леглата – 64.1 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 0.8%, а на леглата в тях – с 1.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 1 019.7 хил., или с 0.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 4.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 110.0 хил. са от български граждани, а 909.7 хил. – от чужденци.

Детски ясли в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 970 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства с 14, или с 2.1%.

Към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли в област Добрич разполагат с 587 места, а яслените групи в състава на ДГ – са 80.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през юни 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През юни 2018 г. в област Ловеч са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла, от които 45 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 832, а на леглата 3 811. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 2 и броят на леглата в тях се увеличава с 0.4%. Спрямо юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.9%, а леглата в тях намаляват – с 6.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.1 хил. са мъже, а 19.9 хил. са жени.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 61.2%, съответно 66.9% за мъжете и 55.1% за жените.

Дейност на местата за настаняване през юни 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 747, а на леглата – 1 550. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 6.3%.

През месец юни 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.