Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2018 г. са 31.4 хиляди.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 18.6% спрямо същия период на 2017 г. и достига 905 лв.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2018 г. нарастват с 8.7 хил., или с 5.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 159.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 53.8%, „Административни и спомагателни дейности” – с 22.8% и „Други дейности” – с 14.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.4% е регистрирано в дейност „Образование”.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 1.6% спрямо края на март 2018 и към края на юни 2018 г. достигат 37.5 хиляди.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо първото тримесечие с 6.0% и е 859 лева.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 1 999 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 17 762, като от тях 11 221 са от български граждани, а 6 541 – от чужденци. Спрямо юни 2017 г. нощувките бележат увеличение с 15.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 46.7%, а при гостите от страната с 3.1%. През юни 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.7% от всички нощувки на български граждани и 24.1% от тези на чужденци.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юни 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018г. в област Враца са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 478, а на леглата – 846. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода ) намалява с 1 брой, като броят на  стаите намалява с 1.0%, а на  леглата в тях- с 1.2%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2018 г. е 88, а новопостроените жилища в тях са 502. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 14 по-малко, или с 13.7%, а жилищата в тях намаляват с 320, или с 38.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 78.4%, с тухлена – 20.5%, а с друга – 1.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2018 г. се увеличават с 6.2 хил. или с 16.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 43.3 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.7% (до 10.4 хил.), а в частния сектор – с 22.6% (до 32.9 хиляди).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 188.3 хил., от които 99.2 хил. са мъже и 89.1 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 183.5 хил., от които 96.2 хил. са мъже и 87.4 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2018 година

PDF файл

През юни 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юни 2018 г. достигат 1 347 641 лв., или с 3.7% по-малко в сравнение с юни 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 19.4%, докато тези от нощувки на български граждани нарастват с 4.4%.

Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2018 г. нарастват с 293, или с 0.7% спрямо края на март 2018 г., като достигат 44 604. Увеличение на наетите лица е регистрирано в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 13.3%, „Строителство“ – с 11.6% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – със 7.6%. Намаление се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.7% и „Преработваща промишленост” – с 4.1%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.6% и 15.8%.