Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Търговище са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 610.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2018 г. е 3 000, или с 11.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 18.4%, а от чуждестранни туристи са с 28.8% повече.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2017 г. възлизат на 82.9 млн. евро, което е с 1.0% по-малко в сравнение с 2016 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -75.2 млн. евро, които формират 90.7% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2016 г. относителният им дял нараства с 2.7 пункта. Следва отрасъл „Операции с недвижими имоти“, където са инвестирани 3.5 млн. евро, които са с относителен дял 4.2% и намаление с 1.0 пункта в сравнение с 2016 година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 3.1 млн. евро, а относителният им дял намалява с 1.3 пункта спрямо предходната година.

През 2017 г. най-голям дял от направените чуждестранни инвестиции в областта има община Смолян – с 23.3 млн. евро или 28.1% от всички инвестиции в областта.

Област Смолян се нарежда на 23-то място в страната по размер на общите преки чуждестранни инвестиции.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 183.3 хил., от които 101.6 хил. са мъже и 81.6 хил. са жени.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2017 г.) – се запазват почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.4 хил., или 79.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5 %.

В сектора на услугите към края на декември 2018 г. работят 35.3 хил. (52.8%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 25.8% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.5 хил.) представляват 83.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2018 г. броят на наетите в сектор “Индустрия” намалява с 1.8 %…

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2017 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2017 г. във всички дейности на икономиката са 163.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 57.3%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; Доставяне на води; Канализационни услуги, Управление на отпадъци и възстановяване” – 73.0 млн. лв. или 44.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 44.7 млн. лв. или 27.3% и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” са 10.4 млн. лв. или 6.4%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 20.0 пункта в сравнение с предходната година и достига 40.8%. Извършените разходи за закупуване на земя намаляват с 9.2 пункта и формират 3.3% от общия обем на направените инвестиции. Увеличават се извършените разходи за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура и за транспортни средства, чийто относителни дялове са съответно 38.0 и 10.6% от общия обем на направените инвестиции.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 0.7 хил., или с 1.8%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 38.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“ – с 18.2%, „Други дейности“ – с 11.6%, и в „Строителство“ – с 5.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.6% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 50.1 и 11.9%…

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През декември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 203, а на леглата – 4 552 . В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 4.8%, докато леглата в тях намаляват с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2018 г. е 23 791, или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от чужденци спрямо декември 2017 г. намаляват с 20.5% и са 2 839, а тези, реализирани от български граждани се увеличават с 1.7% и са 20 952…

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2018 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 20.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.4%, а в частния сектор има намаление с 4.1%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.3%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на декември 2017 г., като в обществения сектор има увеличение с 1.0%, а в частния има увеличение с 3.0%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 37.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  “Финансови и застрахователни дейности” с 24.5%, и “Селско, горско и рибно стопанство ” с 8.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в “Хотелиерство и ресторантьорство” с 17.7%, “Професионални дейности и научни изследвания” с 4.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2018 и към края на декември 2018 г. достигат 37.4 хиляди.