Вътрешна и външна миграция в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 109 810 лица, от които 43.4% мъже и 56.6% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 18 574 (16.9%). Сред тях 286 (1.2%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 9.9%, Благоевград – 7.1%, и Пловдив – 6.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 44.5 хил., от които 25.5 хил. са мъже, а 19.1 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.9%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. се увеличават с 0.7 хил., или с 1.9%, спрямо края на март 2019 г., като достигат 39.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.9% и 12.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 250, а на леглата – 495. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1, а на леглата в тях нараства с 2.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г. е 3 054, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. намаляват с 1.6% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 686 броя. От всички пренощували лица 79.2% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през юли 2018 г. е 19.9%, като спрямо юли 2018 г. нараства с 1.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 86.8 хил. лв., или с 2.3% повече в сравнение с юли 2018 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2018 година

През 2018 г. в област Смолян са регистрирани 399 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 16.5%. ПТП с пострадали са 87, вследствие на тях леко ранени са 90 души, тежко ранени – 24, а 5 лица са загинали. В сравнение с 2017 г. броят на ПТП с пострадали намалява с 3.3%, леко ранените нарастват с 8.4%, а тежко ранените лица – с 4.3%. Броят на загиналите намалява с 28.6% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 22-ро място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2018 г. са регистрирани в границите на населените места – 50 на брой, или 57.5% от всички произшествия с пострадали в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 54 или 47.4%. Ранените пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36.0 и 16.7%.

39 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 5 – товарен автомобил, 1 – влекач с полуремарке, 1 – специален автомобил, 4 – мотоциклет, 1 – мотопед и 3 – велосипед. Загинал е един водач, управлявал мотопед.

В сравнение с предходната година, през 2018 г. няма промяна в броя на ранените деца и младежи до 17 навършени години – 18 лица. Най-голям е броят на ранените на възраст между 15 и 17 навършени години – 9 или 50.0% от всички ранени деца и младежи в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2019 г. намаляват с 2.4% спрямо края на март 2019 г., като достигат 26.7 хиляди.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2018 година

През 2018 г. в област Варна са регистрирани 3 162 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 6.5%. През годината са настъпили 728 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 677 души, тежко ранени са 223, а загинали – 48 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 4.0%. Леко ранените лица намаляват с 12.8%, докато тежко ранените и загиналите нарастват, съответно с 8.3 и 29.7%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. в област Кюстендил са приключили делата за 869 извършени престъпления. Делата за 252 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 421 – с условно осъждане, за 48 – с оправдаване, за 8 – с прекратяване, и за 140 – с освобождаване от наказание.

През 2018 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 673 извършени престъпления, което е с 0.4% повече в сравнение с 2017 година.

Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2018 г. е 817, от които:

  • с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 245 лица или 30.0% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 391 лица, или 47.9% от общия брой на обвиняемите;
  • освободени от наказателна отговорност са 140 лица, или 17.1% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 35 обвиняеми лица (4.3%);
  • на 6 лица (0.7%) делата са прекратени.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Благоевград през 2018 година.

През 2018 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 039 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 11.5%. През годината са настъпили 295 тежки произшествия, при които броят на ранените е 377, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2017 г. броят на ранените лица нараства със 7.4%, на тежките ПТП  – с 2.4%, докато броя на загиналите лица намалява – с 30.8% .

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.4%, на ранените – 4.5%, а на загиналите – 2.9%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 272, или 92.2% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 220 или 80.9%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 39, или 13.2% от общия брой ПТП, а най-малък през месец март – 10. През месец август  и ранените лица са най-много – 52, или 13.8% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец януари – 4, или 22.2% от общия брой загинали през годината.

В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 60.  Най-много ранени лица също са регистрирани в петък – 75. Най-голям е броят на загиналите лица в неделя – 5.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 110 жилища в тях и с 9 581 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 11 438 кв. м РЗП.