Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2019 година

По данни на Националния статистически институт през август 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Естествен и механичен прираст на населението в област Добрич през 2018 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 615 души, а за страната намалението е с 46 329 души.

Смъртност в област Шумен през 2018 година

Обща смъртност

През 2018 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 768 души, като спрямо 2017 г. нараства с 42 случая, или с 1.5%. Броят на умрелите намалява в две общини и се увеличава в осем.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2019 година

През август 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 054, а на леглата – 4 525. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.8%, а на леглата в тях намалява – с 0.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 82 422, или с 3.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 5.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 83.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.3 и 17.8%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 23.4%, следвани от Република Северна Македония – 17.1%. и Руската федерация – 9.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2019 година

През август 2019 г. в област Хасково са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 897, а на леглата – 1 561. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 6.3%, а леглата в тях – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 12 375 и намаляват с 10.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 19.3%, а в местата за настаняване с 3 звезди – с 8.5%. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди броят на нощувките се увеличава с 23.3% спрямо август 2018 г. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 44.7%, следвани от Румъния – 32.1%, Гърция – 5.7% и Германия – 2.1%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА

През август 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 116 легла, от които 23 хотели с 1 122 легла. Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 17 070, като от тях 10 413 са от български граждани, а 6 657 – от чужденци. Спрямо август 2018 г. нощувките бележат намаление с 1.3%, като при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 5.1%, а при гостите от страната има увеличение с 1.3%. През август 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 73.7% от всички нощувки на български граждани и 51.0% от тези на чужденци.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2019 година

През август 2019 г. в област Бургас са функционирали 960 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.3 хил., а на леглата – 131.5 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2019 година

През август 2019 г. в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 262, а на леглата – 547. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване нараства с 1, а на леглата в тях – с 11.4%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 2 882, или с 14.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 31.3% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 470 броя. От всички пренощували лица 80.5% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през август 2019 г. е 17.0%, като спрямо август 2018 г. намалява с 5.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2019 г. достигат 91.2 хил. лв., или с 1.9% по-малко в сравнение с август 2018 година.

Дейност на местата за настаняване през август 2019 г. в област Шумен

През август 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 659, а на леглата – 1 419. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, а броят на леглата в тях намалява с 8.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кюстендил са функционирали 89 места за настаняване с над 10 легла, от които 37 са хотели и 52 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 374, а на леглата 3 304. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.3%, а на леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 26 940, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.