Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2023 г. намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2023 г., като достигат до 15.8 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1,8% (до 7.2 хил.), а в частния сектор намаляват 2.7% (до 8.6 хиляди).
В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са без изменение спрямо същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 6.4%, а в частния сектор намаляват с 4.9%.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност в област Кюстендил през 2022 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в област Кюстендил през 2022 г. е 1 486 млн.лв. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 12.0%. Произведеният в областта БВП е 0.9 % от общия за страната. На човек от населението се падат 13 575 лв. от стойностния обем на показателя за област Кюстендил, при 25 956 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).  

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност в Софийска област през 2022 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в Софийска област през 2022 г. е 5 725 млн.лв.  В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 25.9%. Произведеният в областта БВП е 3.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 25 014 лв. от стойностния обем на показателя за Софийска област, при 25 956 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).  

Дейност на нефинансовите предприятия в област София (столица) през 2022 година

По окончателни данни на НСИ за 2022 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област София (столица), са 127 144, което е с 2.4% повече в сравнение с 2021 година.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 117 952. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 7 356, на средните (50 – 249 заети) – 1 513, а на големите предприятия (над 250 заети) – 323.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е  759 660 , или с 2.0% повече  спрямо предходната година. С най-голям относителен дял е сектор  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ – 23.7% от общия брой на заетите, следван от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 14.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2023 година

През декември 2023 г. в област Смолян са функционирали 213 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 92 са хотели и 121 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 346, а на леглата – 9 365. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 46.9%, а леглата в тях – с 68.0%. Спрямо декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.8%, а леглата в тях – с 4.5%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 70 478, като 64 766 (91.9%) от тях са от български граждани, а 5 712 (8.1%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 8.1%. През декември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 49.8% от нощувките на чужди граждани и 42.2% – на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 47.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.8% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 3.2 и 18.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през четвърто тримесечие на 2023 година

През четвърто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 98 жилищни сгради с 284 жилища в тях и
32 702 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 3 068 кв. м РЗП  и на 43 други сгради с 10 978 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 1.0%, жилищата в тях – с 48.7%, а общата им застроена площ – със 17.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 35.8%, както и разгънатата им застроена площ – с 51.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 42.0%, броят на жилищата в тях – със 102.9%, а разгънатата им застроена площ – със 100.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 29.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 53.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 435, Пловдив – 393, Бургас – 217, София – 186, и Варна – 168.     Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 7 559, Пловдив – 2 702, Варна – 1 534, Бургас – 1 345, и Кърджали – 786.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 70 жилищни сгради със 122 жилища в тях и с 15 135 кв. м разгъната застроена площ и на 44 други сгради с 33 246 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2023 г. намаляват с 3.2 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 145.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 22.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 11.0% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 2.6% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2023 г. намаляват с 1.6 хил. или с 4.5% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 34.6 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.1% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 23.6 хиляди).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 582 лв., при 2 123 лв. средна за страната.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2023 г. се увеличава с 0.4% спрямо края на септември 2023 г., като достигат до 83.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. наетите лица се увеличават в обществения сектор с 1.8% (до 22.6, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.1% до – 61.3 хиляди.

В края на декември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава с 1.5%. По сектори в сравнение с края на декември 2022 г. наетите в обществения и частния сектор се учеличават съответно с – 5.1% (или с 1.1 хил.) и с 0.2% (или с 0.1 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 6.0% до – 1 417 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 2 003 лв., а за частния – 1189 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 14.6% в сравнение със съответния период на предходната година.