Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2016 година

PDF_файл

През юли 2016 г. в областта са функционирали 184 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.2 хиляди. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.8%, докато леглата в тях намаляват с 1.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 105.1 хил., или с 2.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 64.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.4 хил. – от чужденци.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през месец юли 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През юли 2016 г. в област Видин са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 467, а на леглата – 852.

Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2016 г., е 4 917, или с 2.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 0.9%, а от чуждестранни туристи – с 4.7% (фиг.1).

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Румъния – със 17.2%, следват Германия – с 6.8%, Обединено кралство – с 5.7% и Франция – с 5.1%.

Пренощувалите лица през юли 2016 г. се увеличават с 26.9% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 3 830. Те са реализирали средно по 1.3 нощувки. От всички пренощували лица 69.6% са българи, които са реализирали средно по 1.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 164 и също са реализирали средно по 1.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2016 г. е 18.2% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 0.4 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2016 година

PDF

През юли 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2016 г. в област Сливен е 14.4%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя се е увеличила с 0.3 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Шумен през юли 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През юли 2016 г. в област Шумен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 752, а на леглата – 1 610. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.9%, а броят на леглата в тях – със 7.5%.

През месец юли 2016 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в областта. Водеща е община Шумен с 29 или 53.7% от общо действащите места за настаняване, в които са разкрити 1 108 легла, реализирани са 4 939 нощувки от 3 176 пренощували лица.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2016 година

PDF файл
 

През юли 2016 г. в област Перник са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 343, а на леглата – 725. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване се запазва, а на леглата в тях се увеличава с 5.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2016 г. е 2 960, или с 18.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
През юли 2016 г. 81.4% от общия брой на нощувките в места за настаняване в област Перник, са реализирани от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2016 г. намаляват с 18.4% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 769. От всички пренощували лица 85.0% са българи, които са реализирали средно по 1.7 нощувки.
Общата заетост в местата за настанянане в област Перник през юли 2016г. е 13.2%, като спрямо юли 2015г. намалява с 3.9 процентни пункта.
Приходите от нощувки през юли 2016 г. достигат 67.4 хил. лв., или с 18.3% по-малко в сравнение с юли 2015 година.

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през юли 2016 година

PDF файл
 

През юли 2016 г. в Софийска област са функционирали 107 места за настаняване с общо 7 730 броя легла. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 30.5%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 34.7%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 25.0%) и местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 23.1%).
Реализираните приходи от нощувки през юли 2016 г. са над 1 696 хил. лв., като 78.3% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с юли 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 9.1%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 4.1%, а тези на чужденци – с 31.6%. За същия период Софийска област се нарежда на трето място в Югозападен район след областите София (столица) и Благоевград по брой реализирани нощувки (50 000 броя) и приходи от тях.
През юли 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 26.5% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 20.3%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те се с 24.2% повече. В сравнение със същия месец на 2015 година чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 63.9%, реализирали са с 46.7% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 40.4% повече.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2016 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 59 жилищни сгради със 119 жилища в тях и с 14 448 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 85 други сгради с 20 232 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 34.1%, жилищата в тях със 116.4%, а общата им застроена площ – с 67.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 60.4%, но разгънатата застроена площ  намалява с 11.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 63.9%, броят на жилищата в тях – със 120.4%, а разгънатата им застроена площ – с 68.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко със 17.5%, а разгънатата им засроена площ спада с 82.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2016 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2016 г. се увеличават с 2.7 хил., или с 5.4% спрямо края на март 2016 г., като достигат 52.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“- 24.9 % и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.6%.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.9% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2016 г. е 731 лв., за май – 706 лв. и за юни – 687 лева.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Смолян през 2015 година

PDF_файл

През 2015 г. в област Смолян са регистрирани 598 пътнотранспортните произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им се увеличава с 15.0%. ПТП с пострадали са 94, вследствие на тях леко ранени са 99 души, тежко ранени – 32, а 8 души са убити. В сравнение с 2014 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 30.6%, а на леко и тежко ранените лица – съответно с 45.6% и 52.4%. Броят на убитите няма промяна (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 21-во място в страната, като основна част от пътнотранспортните произшествия през 2015 г. са регистрирани в границите на населените места – 59 на брой, или 62.8% от всички произшествия в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 61, или 46.6%. Ранените пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 37.4 и 16.0%.

Дейност на местата за настаняване през юли 2016 г. в област Пазарджик

PDF_файл

През юли 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 060, а на леглата – 4 233. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.6%, а на леглата в тях – 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2016 г. е 61 298, или с 2.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През юли 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 89.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 78.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.2 и 21.3%.